• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Άγχος ασθενών με οξεία λευχαιμία και μελών της οικογένειάς τους
Περίληψη:

Η οξεία λευχαιμία, αν και συγκαταλέγεται μεταξύ των κακοηθών νοσημάτων, κατέχει μια ιδιαίτερη θέση, λόγω της ραγδαίας πολλές φορές πορείας της. Αν και τα ψυχοκοινωνικά ζητήματα που σχετίζονται με τις κακοήθειες έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, η διερεύνηση συγκεκριμένων ψυχολογικών παραμέτρων σε ενήλικους ασθενείς με οξεία λευχαιμία και τις οικογένειές τους παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένη. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση του άγχους ασθενών που πάσχουν από οξεία λευχαιμία και των οικογενειών τους. 111 άτομα συμμετείχαν εθελοντικά στην έρευνα, από τα οποία οι 41 ήταν ασθενείς που νοσηλεύονταν στο Αιματολογικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και οι 70 συγγενείς πρώτου βαθμού. Από τα αποτελέσματα προέκυψε, ότι οι δύο ομάδες διέφεραν σημαντικά ως προς το παροδικό άγχος (P=0,014) με υψηλότερες τιμές αυτές των συγγενών. . Προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση του άγχους στην οξεία λευχαιμία, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η μελέτη των ασθενών και των συγγενών τους κατά την πορεία της νόσου. Ο ρόλος της οικογένειας στην πορεία μιας καρκινικής διεργασίας καθώς και στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης θεωρείται ένας από τους πιο ενδιαφέροντες τομείς, του οποίου η μελέτη θα συμβάλλει ουσιαστικά στην κατανόηση του ρόλου της οικογένειας στην εξέλιξη και πορεία της νόσου.

Share: