• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Αξιολόγηση ευλυγισίας της ποδοκνημικής άρθρωσης σε μαθητές δημοτικού με νοητική υστέρηση
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Σκοπός: Η παρούσα μελέτη στοχεύει στη μέτρηση και αξιολόγηση της ευλυγισίας των κάτω ακρών και συγκεκριμένα της ποδοκνημικής άρθρωσης μετρώντας τις μέγιστες τιμές σε κάμψη και έκταση των δυο ποδιών. Μέθοδος: Στην έρευνα Συμμετείχαν δώδεκα μαθητές με Νοητική Υστέρηση. Μετρήθηκαν και καταγράφηκαν οι τιμές της ποδοκνημικής άρθρωσης σε κάμψη- έκταση και των δύο ποδιών και αποδώσαμε τον μέσο όρο του κάθε δοκιμαζόμενου. Υπολογίστηκε η θερμοκρασία του χώρου μέτρησης και η ώρα. Η μέτρηση κάμψης-έκτασης της ποδοκνημικής άρθρωσης έγινε με πλαστικό γωνιόμετρο. Αποτελέσματα: Στη κάμψη εμφανίστηκε αδυναμία της δεξιάς ποδοκνημικής άρθρωσης σε σχέση με την αριστερή κατά 1.86ο. Στην έκταση εμφανίζεται αδυναμία της αριστερής ποδοκνημικής άρθρωσης σε σχέση με την δεξιά κατά 11.43ο. Συμπεράσματα: Από τα αποτελέσματα διαπιστώσαμε πως το φυσιολογικό εύρος κίνησης των αρθρώσεων έχει σημαντικό ρόλο στην βελτίωση της απόδοσης και κατ’ επέκταση στη ποιότητα ζωής των ατόμων με Νοητική Υστέρηση. Η ευλυγισία αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα της απόδοσης και γι’αυτό θα πρέπει να αξιολογείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Share: