• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Αξιολόγηση ψυχικής υγείας προϊσταμένων νοσηλευτικών τμημάτων
Περίληψη:

Σκοπός: Η διερεύνηση της ψυχικής υγείας προϊσταμένων στον παθολογικό και χειρουργικό τομέα δευτεροβάθμιων νοσοκομείων της Αθήνας και της επαρχίας. Υλικό και μέθοδος: 79 προϊστάμενοι παθολογικών και χειρουργικών τμημάτων σε δευτεροβάθμια νοσοκομεία της πρωτεύουσας και μιας επαρχιακής πόλης συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ψυχικής υγείας General Health Questionnaire (GHQ)-28. Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των νοσηλευτών ήταν 40,19±5,30 έτη. 10 % των προϊσταμένων και των υπευθύνων βάρδιας εμφάνιζε σημαντική επιβάρυνση της ψυχικής του υγείας, ενώ δεν διαπιστώθηκαν διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Συμπεράσματα : Οι προϊστάμενοι των νοσηλευτικών τμημάτων εμφανίζουν γενικά μικρή ψυχική επιβάρυνση. Ωστόσο, σε ένα μη αμελητέο ποσοστό, τα προβλήματα ψυχικής υγείας εξακολουθούν να είναι σημαντικά, χωρίς διαφοροποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Share: