• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Αξιολόγηση της ποιότητας ύπνου σε επαγγελματίες υγείας του γενικού νοσοκομείου Καρπενησίου
Περίληψη:

Εισαγωγή :Οι εργαζόμενοι σε κυκλικό ή βραδινό ωράριο παραπονούνται συχνά για προβλήματα ύπνου. Το τελευταία είναι ιδιαίτερα συχνά στους επαγγελματίες υγείας. Σκοπός:Η αξιολόγηση της ποιότητας ύπνου σε επαγγελματίες υγείας γενικού νοσοκομείου της περιφέρειας. Υλικό και μέθοδος : Στη μελέτη συμμετείχαν 77 επαγγελματίες υγείας ( ιατροί , νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό)του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου ( 49 γυναίκες και 28 άνδρες), μετά από τυχαία επιλογή. Για τη μέτρηση της αϋπνίας χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Αϋπνίας Αθηνών. Η κλίμακα περιλαμβάνει 8 κλειστού τύπου ερωτήσεις και η βαθμολογία υπολογίζεται με διαβάθμιση 4 σημείων της κλίμακας Likert, που εκτείνεται από το 0 έως το 3.Συνολική βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 6 δηλώνει ανεπαρκή ύπνο. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με το πρόγραμμα SPSS 17.0. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε στο p=0,05. Αποτελέσματα :Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 38,80±10,78 έτη. Η μέση τιμή της συνολικής βαθμολογίας στην κλίμακα αϋπνίας ήταν 7,03 ± 4,63. Το 60% των επαγγελματιών υγείας ανέφερε ανεπαρκή ύπνο. Οι επαγγελματίες υγείας που εργάζονταν στον χειρουργικό ή παθολογικό τομέα εμφάνιζαν περισσότερα προβλήματα ύπνου σε σχέση με τους επαγγελματίες υγείας που εργάζονταν στον εργαστηριακό τομέα, χωρίς ωστόσο η διαφορά να φθάνει το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας( p=0,098). H ύπαρξη παιδιών συνδυάστηκε με περισσότερες διαταραχές ύπνου (p=0,078). Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ επαγγελματιών υγείας διαφορετικής ηλικίας. Συμπεράσματα :Η αϋπνία αποτελεί συχνό πρόβλημα μεταξύ των επαγγελματιών υγείας στο γενικό νοσοκομείο. Οι επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στον κλινικό τομέα αντιμετωπίζουν πιθανώς σημαντικά προβλήματα ύπνου.

Share: