• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ με χρήση γραφικών κλιμάκων κατάταξης
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Η αξιολόγηση των επαγγελματιών υγείας αποτελούσε στο παρελθόν παρωχημένη, τυπική και ανούσια διαδικασία. Οι σημερινές συνθήκες και η προσπάθεια αναδιοργάνωσης του τομέα της υγείας, επιβάλλουν μία ουσιαστική αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού που θα οδηγήσει στη βελτίωση των εργαζομένων και των παρεχόμενων υπηρεσιών των ελληνικών νοσοκομείων. Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η ανάδειξη της αναγκαιότητας της αξιολόγησης αλλά και των ιδιαιτεροτήτων των επαγγελματιών υγείας. Η εφαρμογή αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού των νοσοκομείων και τα αποτελέσματά της, θα συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση των εργαζομένων του νοσοκομείου, θα βοηθήσουν τη διοίκησή του στη λήψη ορθών αποφάσεων και τελικά θα οδηγήσουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του οργανισμού. Η επιλογή του μοντέλου αξιολόγησης με Γραφικές Κλίμακες Κατάταξης (GRS) φαίνεται ότι μπορεί να αποτελέσει μία καλή αφετηρία. Η σημαντικότητα των άρτια δομημένων εντύπων αξιολόγησης και η καλή προετοιμασία των αξιολογητών μπορούν να αποτελέσουν το εφαλτήριο μίας ενδιαφέρουσας προσπάθειας.

Share: