• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Αξιολόγηση του επιπέδου ψυχικής υγείας φοιτητών Φυσιοθεραπείας με τη χρήση του ερωτηματολογίου Γενικής Υγείας -28 ( General Health Questionnaire -28)
Περίληψη:

Εισαγωγή: Το περιβάλλον των σπουδών επηρεάζει σημαντικά την ψυχική υγεία των φοιτητών στις επιστήμες υγείας. Λιγοστά στοιχεία υπάρχουν σχετικά με την ψυχική υγεία των Φοιτητών Φυσιοθεραπείας. Σκοπός: Ήταν να αξιολογηθεί η ψυχική υγεία φοιτητών ενός τμήματος Φυσιοθεραπείας ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος κατά το 3ο έτος των σπουδών τους Υλικό και Μέθοδος: 80 φοιτητές και φοιτήτριες του 5ου και 6ου εξαμήνου του τμήματος Φυσιοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος συμπλήρωσαν το Ερωτηματολόγιο Ψυχικής Υγείας GHQ-28. Οι συγκρίσεις μεταξύ των υποομάδων πραγματοποιήθηκαν με τη μη παραμετρική δοκιμασία Mann-Whitney-U test σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p=0,05. Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των φοιτητών ήταν 21,77±2,42 έτη. Η πλειονότητα του δείγματος ήταν γυναίκες (47 άτομα , 58,7%). 50% των φοιτητών είχαν συνολική βαθμολογία στο GHQ-28 μεγαλύτερη του 5, ενδεικτικό υψηλής ψυχολογικής δυσφορίας, με το άγχος και την αϋπνία να αποτελούν σημαντικά προβλήματα. Δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, αν και οι γυναίκες εμφάνιζαν μεγαλύτερη διάμεσο τιμή στη συνολική βαθμολογία (5 έναντι 3 των ανδρών). Συμπεράσματα: Η ψυχική υγεία των φοιτητών και ιδιαίτερα των φοιτητριών της Φυσιοθεραπείας εμφανίζεται σημαντικά επιβαρυμένη. Το άγχος και η αϋπνία αποτελούν τα σοβαρότερα προβλήματα από τη σφαίρα της ψυχικής υγείας για τους φοιτητές της Φυσιοθεραπείας .

Share: