• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Ανάλυση κόστους χρησιμότητας των φαρμάκων Infliximab και Adalimumab σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή νόσο του Crohn
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η ανάλυση κόστους χρησιμότητας των βιολογικών φαρμάκων infliximab και adalimumab σε ασθενείς με μέτρια προς σοβαρή νόσο του  Crohn, υπό την οπτική του Συστήματος Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας NHS, σε διάστημα 56 εβδομάδων. 
Μεθοδολογία του παρόντος ερευνητικού πονήματος βασίζεται σε ένα δέντρο λήψης αποφάσεων, το οποίο βασίζεται στις κατευθυνητήριες γραμμές του Εθνικού Ινστιτούτου για την Υγεία και τελειότητα της περίθαλψης NICE. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αντλήθηκαν απο την  σχετική δημοσιευμένη βιβλιογραφεία. Η ερευνητική βάση του μοντέλου αποτελεί ένας υποθετικός άνδρας, ηλικίας 35 ετών με σωματικό βάρος 70 κιλών, ο οποίος πάσχει απο μέτρια προς σοβαρή νόσο του Crohn και λαμβάνει τα βιολογική θεραπευτική αγωγή σύμφωνα με τις οδηγίες του NICE. Τα αποτελέσματα υγείας μετρήθηκαν σε QALYS, ενώ τα κόστη που αντλήθηκαν απο την βιβλιογραφία είναι άμεσα ιατρικά. Χρησιμοποιόντας τις παραπάνω μεταβλητές ο δείκτης αυξητικής σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας (ICER) υπολογίστηκε, ο οποίος με την σειρά του συγκρίθηκε με τον μέγιστο αντίστοιχο δείκτη του NICE. 
Αποτελέσματα: Το αναλυτικό μοντέλο λήψης απόφασης βρήκε ότι η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας του φαρμάκου Adalimumab 23.060/QALY είναι καλύτερη σε σχέση με εκείνη του Infliximab 27581/QALY. Ο δείκτης αυξητικής σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας (ICER) του μοντέλου είναι -16,830/QALY.Το αρνητικό πρόσημο οφείλεται στο γεγόνός ότι το φάρμακο Adalimumab είναι περισσότερο αποτελεσματικό σε σχέση με το Infliximab με μάλιστα χαμηλότερο κόστος. Επομένως το Adalimumab είναι κυρίαρχο φάρμακο σε σχέση με το Infliximab, ενώ παράλληλα ο δείκτης αυξητικής σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας είναι χαμηλότερος απο εκείνον του NICE. Η ανάλυση ευαισθησίας πρότου βαθμού παρήγαγε μία αύξηση του ICER της τάξης του 35,41%. Η ανάλυση ευαισθησίας δευτέρου βαθμού μείωσε την τιμή του ICER  κατά 32,09% σε σχέση με την αρχική τιμή. 
Συμπεράσματα: Επιπρόσθετη ερευνητική προσπάθεια χρειάζεται έτσι ώστε να λυθούν οι περιορισμοί της παρούσας ερευνητικής εργασίας και η παραγωγή δεδομένων που αφορούν το μακροπρόθεσμο κοινωνικό αντίκτυπο της νόσου του Crohn. 

Share: