• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Ανισότητες υγείας των ρομά στην Ελλάδα και την Ευρώπη: μια βιβλιογραφική επισκόπηση
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή: Η προσβασιμότητα στις  υπηρεσίες υγείας ευάλωτων ομάδων  παραμένει δύσκολη έως και σήμερα λόγω του οικονομικού κόστους. Οι Ρομά, μια κατά γενική ομολογία ευάλωτη ομάδα, είναι  περισσότερο πιθανό να αδυνατούν να αντιμετωπίσουν  αυτές τις δαπάνες και συνεπώς δεν χρησιμοποιούν  τις υπηρεσίες αυτές. Η βιβλιογραφία βρίθει αναφορών όσον αφορά στην υγεία των Ρομά και στα υψηλά επίπεδα νοσηρότητας και θνησιμότητάς τους.
Σκοπός: Στην παρούσα εργασία  επιχειρείται η παρουσίαση ερευνών που αφορούν στην διερεύνηση της υγείας, της ασφαλιστικής κάλυψης και των ανισοτήτων υγείας που προκύπτουν σε  κοινότητες των Ρομά στην Ελλάδα και Ευρώπη.
Μεθοδολογία: Η επιλογή των μελετών έγινε με κριτήριο την δημοσίευση τους κατά την τελευταία δεκαετία. Διερευνήθηκε η ελληνική και ξένη βιβλιογραφία με αναζήτηση  σε επιστημονικές βάσεις δεδομένων (Google Scholar, Scopus, PubΜed, Medline), χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά  στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Αποτελέσματα: Οι Ρομά έχουν διαφορετικές έξεις και πολιτισμικές συμπεριφορές σχετικές με την υγεία και την υγειονομική περίθαλψη. Αυτές επηρεάζουν όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής τους, συμπεριλαμβανομένων  και των συνηθειών  που αφορούν στην διατροφή, στην καθαριότητα, στις σχέσεις τους με τους επαγγελματίες υγείας, στη διάγνωση ασθενειών, στην ιατρική βοήθεια και στην αντιμετώπιση της γέννησης και του θανάτου.
Συμπεράσματα: Η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας σε διαπολιτισμικά θέματα υγείας βοηθάει σημαντικά  στην κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η φροντίδα υγείας των Ρομά και συμβάλει στην επίτευξη των στόχων τόσο για την μείωση των ανισοτήτων υγείας όσο και για την βελτίωση του επιπέδου  υγείας  των Ρομά. Όλες οι  προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στον προσδιορισμό των πολιτισμικών διαφορών και πως αυτές σχετίζονται με την κοινωνικοοικονομική κατάστασή τους

Share: