• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Ανίχνευση οφθαλμολογικών και οδοντιατρικών προβλημάτων κατά τη συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας σε μαθητές 6-16 ετών.
Περίληψη:

Σκοπός: Ήταν η καταγραφή και η αξιολόγηση των ευρημάτων που προέκυψαν κατά την συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας των μαθητών της περιοχής ευθύνης Κέντρου Υγείας Στυλίδας του Νομού Φθιώτιδας κατά τα έτη 2006 -2008. Υλικό και μέθοδος : Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 611 μαθητές και των δύο φύλων (319 αγόρια) ηλικίας 6-16 ετών, των Α΄, Γ΄, και Ε΄ τάξης Δημοτικών Σχολείων της περιοχής ευθύνης Κέντρου Υγείας Στυλίδας του Νομού Φθιώτιδας, καθώς επίσης και της Α΄ Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου, αντίστοιχα., των οποίων και αξιολογήθηκαν τα Ατομικά Δελτία Υγείας (ΑΔΥ). Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε στο p=0,05, ενώ χρησιμοποιήθηκε η στατιστική δοκιμασία χ2. Αποτελέσματα: Αγόρια ήταν 319 παιδιά (52,20%) ενώ 292 παιδιά (47,80%) ήταν κορίτσια. Φυσιολογική οπτική οξύτητα (<8/10) είχαν 277 αγόρια (86,83% των αγοριών) και 263 κορίτσια (90,06% των κοριτσιών). Παραπομπή σε οφθαλμίατρο χρειάστηκε να γίνει για 42 αγόρια (13,17%) και 29 κορίτσια (9,93%). 30,72% των αγοριών και 31,17 % των κοριτσιών ήταν ελεύθερα οδοντιατρικών προβλημάτων. Τερηδόνα ήταν παρούσα στο 47,96% των αγοριών και στο 42,12% των κοριτσιών. Ποσοστό 21,32% των αγοριών και 26,71% των κοριτσιών παρουσίαζε ορθοδοντικά προβλήματα. Δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών Συμπέρασμα: Σημαντικό ποσοστό παιδιών σχολικής ηλικίας και των δύο φύλων παρουσιάζει οφθαλμολογικά και οδοντιατρικά προβλήματα. Ιδιαίτερα έντονο παρουσιάζεται το πρόβλημα της τερηδόνας.

Share: