• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Απόψεις των φροντιστών των νοσηλευόμενων ασθενών για την παρεχόμενη από τους ίδιους άτυπη φροντίδα: μια ποιοτική μελέτη της άτυπης νοσοκομειακής φροντίδας σε κλινική φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης
Περίληψη:

Εισαγωγή: Σήμερα, σε πολλές δυτικές χώρες η άτυπη φροντίδα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, δεδομένης της αύξησης του προσδόκιμου ζωής, της παράτασης της επιβίωσης με την αναπηρία και της ενίσχυσης της περιπατητικής φροντίδας. Στην Ελλάδα παρατηρείται και το φαινόμενο της άτυπης νοσοκομειακής φροντίδας.
Σκοποί: α) η άντληση από τους φροντιστές πληροφοριών για την εμπειρία παροχής άτυπης φροντίδας και η ερμηνεία τους και β) η σε βάθος κατανόηση των συμπεριφορών των συμμετεχόντων, η γνώση των  αντιλήψεων και  των προσδοκιών τους αλλά και των κοινωνικών διαδικασιών.  Η μελέτη στοχεύει περαιτέρω να αναδείξει τη δυναμική, τα προβλήματα και άγνωστες πτυχές της άτυπης φροντίδας.
Υλικό και Μέθοδος: Δέκα πέντε άτυποι φροντιστές (σύζυγοι, γονείς, παιδιά) νοσηλευόμενων σε κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης συμμετείχαν στη συνέντευξη. Η συνέντευξη διεξήχθη σε χώρο του νοσοκομείου. Με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου προέκυψαν οι θεματικές που σχετίζονται με α) την επίδραση της ανάληψης καθηκόντων άτυπου φροντιστή στη ζωή του ιδίου, β) τις προσδοκίες του φροντιστή από τη Διοίκηση του νοσοκομείου ή και το Υπουργείο, ώστε να μη χρειάζεται να παραμένουν τόσες ώρες κοντά στο ασθενή και γ) σχετικά με τη  συνεργασία  τους με τους νοσηλευτές. 
Αποτελέσματα: Οι άτυποι φροντιστές δυσκολεύονται στην εξισορρόπηση των εργασιακών και οικογενειακών ευθυνών καθώς και στη διαχείριση των συναισθημάτων.  Η ταύτιση με τον ρόλο και η έλλειψη πόρων δείχνει να προσθέτει δυσλειτουργία, μείωση της ενέργειας, του ψυχικού σθένους και του χρόνου. 
Συμπεράσματα: Ο άτυπος φροντιστής μετατρέπεται σε σημαντικό πρόσωπο. Δεν υποκαθιστά τον νοσηλευτή, θα φροντίζει όμως το άτομο με αναπηρία για το υπόλοιπο της ζωής του. Εκτός από τη βαρύτητα της κατάστασης του ασθενούς, η ικανότητα του φροντιστή θα θέσει τα όρια μεταξύ επίσημης και άτυπης φροντίδας. Μια αποτελεσματική σχέση συνεργασίας μεταξύ νοσηλευτών και φροντιστών, θα ελαττώσει την επιβάρυνση των άτυπων φροντιστών. 

Share: