• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Αυτοοργάνωση ή μη συγγενών φροντιστών ατόμων με χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας και σύγκριση ικανοποίησης από τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας
Περίληψη:

Εισαγωγή: Οργανώσεις αυτοβοήθειας Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας και των συγγενών φροντιστών τους οργανώθηκαν εδώ και δεκαετίες στις χώρες της Βόρειας Αμερικής και της Βορειο-δυτικής Ευρώπης. Σήμερα οι οργανώσεις αυτές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην άσκηση πολιτικών ψυχικής υγείας.. Το αντίστοιχο κίνημα αυτοοργάνωσης στην Ελλάδα οργανώθηκε σταδιακά από τη δεκαετία του ’90 έως σήμερα με κύρια έκφρασή του τους Συλλόγους για τη Ψυχική Υγεία – ΣΟ.Ψ.Υ. και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων για τη Ψυχική Υγεία (Π.Ο.ΣΟ.Ψ.Υ.). Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να συγκρίνει τις απόψεις ανάμεσα σε μέλη οικογενειών φροντιστών ψυχωτικών ατόμων, που έχουν ενταχθεί σε ΣΟΨΥ σε σχέση με εκείνους που δεν έχουν ενταχθεί, αναφορικά με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, καθώς και το ρόλο των επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Υλικό και Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε γραπτό δομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρωνόταν στα πλαίσια συνέντευξης. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 510 μέλη οικογενειών φροντιστών που πληρούσαν τις προϋποθέσεις της μελέτης και προέκυψε μέσω δειγματοληψίας χιονοστιβάδας (snowball sampling) με χρήση «θυρωρού» που συνήθως ήταν υπεύθυνος Μονάδας Ψυχικής Υγείας ή πρόεδρος ΣΟ.Ψ.Υ.. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με το πρόγραμμα SPSS V.16 και για τη σύγκριση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος T-Test για ανεξάρτητα δείγματα . Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα μέλη οικογενειών φροντιστών Λ.Υ.Ψ.Υ. που είναι οργανωμένα σε ΣΟΨΥ παρουσιάζουν μικρότερη ικανοποίηση (Μ=5,42, SD=±3,016), σε σχέση με τα αντίστοιχα που δεν συμμετέχουν σε δίκτυα αυτοοργάνωσης και αυτοβοήθειας (Μ=6,13, SD=±2,897) αναφορικά με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας με τις οποίες συνεργάστηκαν. Η διαφορά των απόψεων τους είναι μάλιστα στατιστικά σημαντική (t=-2,527, p<0,05). Συζήτηση: Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι συγγενείς φροντιστές ψυχωτικών ατόμων που είναι ενταγμένοι σε ΣΟΨΥ είναι πιο αυστηροί κριτές του συστήματος υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε σχέση με εκείνους που δεν ανήκουν σε Συλλόγους αυτοβοήθειας. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει αντίστοιχες μελέτες, που αναδεικνύουν ότι ενεργά μέλη συλλόγων για τη ψυχική υγεία μέσα από τη μακρόχρονη τριβή τους με τα καθημερινά προβλήματα και τη συνεργασία με υπηρεσίες ψυχικής υγείας αναπτύσσουν συλλογική δράση προς την κατεύθυνση άσκηση κριτικής για τη βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Συμπεράσματα: Σε μια εποχή που το ζητούμενο είναι η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα αυξημένα προβλήματα λόγω των κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών είναι σκόπιμο οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας να ασχοληθούν περισσότερο με τους φροντιστές των Λ.Υ.Ψ.Υ., ενώ θα πρέπει να λάβουν σοβαρά τις απόψεις τους καθιερώνοντας ως δείκτη ποιότητας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας τόσο την ικανοποίηση των φροντιστών όσο και των ίδιων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Share: