• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Αξιολόγηση της Ποιότητας των Επισιτιστικών Υπηρεσιών Νοσοκομείου
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή: Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας αποτελεί προτεραιότητα των Μονάδων Υγείας. Η ποιότητα των υπηρεσιών επισιτισμού στο χώρο του νοσοκομείου έχει τη δική της σημασία, σε όρους ικανοποίησης ασθενών, συμβολής στο θεραπευτικό σχήμα, αλλά και ως προς τις απαιτήσεις της ασφάλειας τροφίμων.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των διαστάσεων στις οποίες έχει αξιολογηθεί η ποιότητα των επισιτιστικών υπηρεσιών που παρέχονται από νοσοκομεία, σε σχέση με μεθοδολογικές προσεγγίσεις που έχουν υιοθετηθεί για τις υπηρεσίες υγείας.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ερευνητικών και ανασκοπικών άρθρων σε βάσεις δεδομένων (PubMed, GoogleScholar, HealLink, ΙΑΤΡΟΤΕΚ), με επικέντρωση σε υλικό των τελευταίων δεκαπέντε ετών. 
Αποτελέσματα: Η ποιότητα των νοσοκομειακών υπηρεσιών επισιτισμού έχει προσεγγισθεί και αξιολογηθεί κυρίως ως προς τον βαθμό ικανοποίησης ασθενών. Σε ιδιαίτερα περιορισμένο αριθμό μελετών έχουν μετρηθεί άλλες διαστάσεις της ή έχει γίνει χρήση δεικτών σε επίπεδο εισροών, διαδικασιών και εκροών/αποτελεσμάτων.
Συμπέρασμα: Η αξιολόγηση της ποιότητας στις νοσοκομειακές υπηρεσίες επισιτισμού, ως συνιστώσα της αξιολόγησης των υπηρεσιών υγείας, προϋποθέτει, πέραν της μέτρησης του βαθμού ικανοποίησης, τη θεώρηση της ποιότητας ως προς τις διαστάσεις της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας, σε επίπεδο εισροών, διαδικασιών και εκροών/αποτελεσμάτων.

Share: