• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Αξιολόγηση των κινήτρων, των γνώσεων και της συμπεριφοράς των εθελοντών αιμοδοτών ενός Γενικού Νοσοκομείου της Β. Ελλάδας
Περίληψη:

Εισαγωγή: Η αιμοδοσία αποτελεί μία από τις ζωτικές και απαραίτητες συνιστώσες των σύγχρονων συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, συμβάλλοντας στη διάσωση εκατομμυρίων ανθρώπων κάθε χρόνο και επιτρέποντας την εκτέλεση και εφαρμογή όλο και πιο περίπλοκων ιατρικών και χειρουργικών επεμβάσεων. Ως αποτέλεσμα, η αιμοδοσία και η μετάγγιση αίματος βελτιώνει δραματικά το προσδόκιμο ζωής ασθενών με οξείες και χρόνιες παθήσεις, είναι καίριας σημασίας στις επείγουσες ιατρικές καταστάσεις και πλαισιώνει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. 

Σκοπός: H διερεύνηση των δομών, των στάσεων και της συμπεριφοράς των εθελοντών αιμοδοτών σε σχέση με την εθελοντική αιμοδοσία, καθώς και των παραγόντων που επηρεάζουν τις δομές αυτές. 
Υλικό και μέθοδος: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 211 αιμοδότες (158 άνδρες και 53 γυναίκες) που προσήλθαν στο τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας σε διάστημα τριών μηνών. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση ανώνυμου και αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου. Για τη διεξαγωγή των αποτελεσμάτων, αρχικά πραγματοποιήθηκε  περιγραφική στατιστική, παραγοντική ανάλυση, αναλύσεις διακύμανσης (ANOVA), μέση τιμή και τυπική απόκλιση, παραμετρικός έλεγχος Student"s t-test και υπολογισμός  του συντελεστή Cronbach"s Alpha. Επίσης υπολογίστηκε ο δείκτης συσχέτισης Pearson r για τον έλεγχο ύπαρξης συσχετίσεων ανάμεσα στους παράγοντες τους ερωτηματολογίου. Το επίπεδο σημαντικότητας των στατιστικών ελέγχων καθορίστηκε  στο 5% και η στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS v22. 
Αποτελέσματα:  Η πλειοψηφία του δείγματος ήταν άνδρες 74,9% με μέσο όρο ηλικίας τα 41,77 έτη. Το 44,6% έχει αποφοιτήσει από κάποιο ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η πλειοψηφία του δείγματος (74,4%) ζει στην επαρχία, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Όσον αφορά το επάγγελμά τους οι περισσότεροι (42,7%) είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Ελάχιστοι αιμοδότες εμφάνισαν αρνητικές εμπειρίες κατά την αιμοδοσία και η πρώτη επαφή με την αιμοδοσία για τους περισσότερους άνδρες ήταν στο στρατό, ενώ οι γυναίκες δίνουν αίμα παρακινούμενες από τα ανθρωπιστικά τους αισθήματα. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η κοινωνική αδιαφορία και οι ιατρικοί λόγοι είναι αυτοί που ωθούν τον γενικό πληθυσμό να απέχει από την αιμοδοσία. Η μελέτη αυτή κατέδειξε τρεις προγνωστικούς παράγοντες: α) την Ανθρωπιστική Διάσταση της Αιμοδοσίας, (p = 0.05 β) την Αντιλαμβανόμενη Ποιότητα Υπηρεσιών Αιμοδοσίας (p <.001) και γ) τον Εθελοντισμό (p = 0.05). 
Συμπεράσματα: Τα κίνητρα των αιμοδοτών προέρχονται από τη διάθεσή τους να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους, χωρίς να περιμένουν ανταλλάγματα. Σαν πιο σημαντικό λόγο μη δωρεάς αίματος, οι εθελοντές αιμοδότες δήλωσαν την κοινωνική αδιαφορία, τον ψυχολογικό φόβο για την αιμοδοσία και τέλος τους ιατρικούς λόγους.  Η πολιτική υγείας θα πρέπει να κινητοποιήσει τους πολίτες καλλιεργώντας το αίσθημα του αλτρουισμού και της προσφοράς προς το σύνολο, ενημερώνοντάς τους με κάθε μέσω διαφήμισης ηλεκτρονικό ή έντυπο για την ανώδυνη διαδικασία της αιμοδοσίας, και εκπαιδεύοντας τους από μικρή ηλικία για την αξία της αιμοδοσίας και κατά συνέπεια της προσφοράς προς το συνάνθρωπο. Με συντονισμένες και στοχευμένες προσπάθειες θα διατηρήσει τους εθελοντές αιμοδότες, αλλά κυρίως θα προσελκύσει νέους, ώστε να επιτευχθεί η επάρκεια αίματος στη χώρα.

Share: