• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Αξιολόγηση του άγχους και της ποιότητας ζωής των γονέων νεογνών που νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του ΕΣΥ
Περίληψη:

Εισαγωγή: Η γέννηση και η νοσηλεία ενός μωρού σε μια μονάδα νεογνών, είτε λόγω προωρότητας, είτε λόγω ενός μικρού ή μεγάλου προβλήματος υγείας, επιφέρει στους γονείς υψηλά επίπεδα ψυχολογικής δυσφορίας. Η κατάσταση του νεογνού προκαλεί άγχος και επιβαρύνει κάποιες βασικές παραμέτρους της ποιότητας ζωής των γονέων, γεγονός που αντανακλάται στις καθημερινές λειτουργίες της ζωής τους καθώς και στην κατάσταση της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής υγείας τους. Σκοπός: Η διερεύνηση του άγχους των γονέων, που τα βρέφη τους νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και η ποιότητας ζωής των ίδιων των γονέων κατά τη διάρκεια νοσηλείας των βρεφών τους. Υλικό και μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν 158 γονείς, των οποίων τα νεογνά τους εισήχθησαν στην Νεογνολογική Μονάδα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και οι οποίοι συμπλήρωσαν  ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο, που περιλάμβανε ερωτήσεις για τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά των γονέων, τα ειδικά χαρακτηριστικά των νεογνών τους, το ερωτηματολόγιο άγχους κατάστασης- προδιάθεσης STAI (State-Trait Anxiety Inventory) και το ερωτηματολόγιο Εκτίμησης Υγείας και Καθημερινών Δραστηριοτήτων SF-36. Πραγματοποιήθηκε περιγραφική και επαγωγική στατιστική ανάλυση, μετά από εξέταση της κανονικότητας των μεταβλητών. Έγιναν οι έλεγχοι Student’s t-test, ANOVA, Δοκιμασία Pearson (συντελεστής Pearson r), γραμμικό μοντέλο παλινδρόμησης. Το αμφίπλευρο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε ίσο με 0,05. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο για τις κοινωνικές επιστήμες IBM SPSS 22.0. Αποτελέσματα: Το άγχος κατάστασης κυμάνθηκε σε υψηλότερα ποσοστά στους γονείς των πρόωρων νεογνών (51,66±13,67, p=0,004) συγκριτικά με των οριακά πρόωρων παιδιών (43,80±12,01). Υπάρχει συσχέτιση του άγχους κατάστασης και της βαρύτητας της νόσου. Το άγχος των γονέων στα παιδιά με σοβαρή νόσο ήταν (57,05±11,64), με ήπια (44,63±12,73, p<0,001) και με μέτρια βαρύτητα (49,44±12,28, p=0,014). Το προσωρινό άγχος συσχετίστηκε γραμμικά και θετικά με το μόνιμο άγχος (r=0,571, p<0,001). Όσον αφορά την ποιότητα ζωής, στη σύγκριση μεταξύ των δύο φύλων, οι γυναίκες υστερούσαν σημαντικά στη σωματική λειτουργικότητα (p<0,001), τον πόνο (p<0,001) και τη ζωτικότητα (p=0,031), με τους άντρες να εμφανίζουν καλύτερη ποιότητα ζωής στις παραπάνω παραμέτρους. Επίσης, παρατηρήθηκε υπεροχή των ανδρών στην ποιότητα ζωής συγκριτικά με τις γυναίκες, ενώ η ποιότητα ζωής επηρεάσθηκε σε σημαντικό βαθμό από το βάρος γέννησης και τη βαρύτητα της νόσου των νεογνών. Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη τονίζει την ψυχική επιβάρυνση των γονέων, ιδιαίτερα των μητέρων των πρόωρων και τη συνακόλουθη επιδείνωση στην ποιότητα της ζωής τους. Για την αντιμετώπιση του άγχους επιβάλλεται η ψυχολογική υποστήριξη τους με την ανάπτυξη δικτύων συνεχούς συναισθηματικής και κοινωνικής υποστήριξης, καθώς και η ενθάρρυνσή τους για ενεργό εμπλοκή τους στη φροντίδα του νεογνού τους από το προσωπικό των ΜΕΝΝ. 

Share: