• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Χαρακτηριστικά των ενηλίκων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες κέντρων άθλησης και ευεξίας και αναφέρουν πόνο ή ενόχληση στον αυχένα ή/και τη μέση και επιλέγουν την άσκηση ως μέθοδος αντιμετώπισης των ενοχλήσεων
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή: Η στροφή προς εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης του πόνου στη μέση ή/και τον αυχένα, μεταξύ των οποίων και η άσκηση, πιθανώς λόγω έλλειψης ικανοποίησης από τη συμβατική ιατρικοκεντρική προσέγγιση, διαφαίνεται βιβλιογραφικά να συσχετίζεται με τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού.
Σκοπός:  Καταγραφή της επίδρασης ορισμένων δημογραφικών χαρακτηριστικών των ενηλίκων μελών κέντρων άθλησης και ευεξίας με επώδυνα συμπτώματα σε αυχένα ή/και μέση στην επιλογή της άσκησης ως θεραπείας.
Υλικό/Μέθοδος: Συμμετείχαν 67 άνδρες και 84 γυναίκες (N=151), θαμώνες κέντρων ευεξίας και άθλησης, ηλικίας 19 έως 69 ετών. Κατασκευάστηκε δομημένο, δημογραφικού τύπου ερωτηματολόγιο, σε online πλατφόρμα (Google Forms) που περιελάμβανε κλειστού τύπου ερωτήματα και οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν κατάλληλα για χειρισμό στο λογισμικό στατιστικής επεξεργασίας SPSS 24. 
Αποτελέσματα: Δεν προέκυψε συσχέτιση μεταξύ αντιλαμβανόμενου πόνου και φύλου (p=0,216), ηλικίας(p=0,769), επαγγελματικής (p=0,512) και φυσικής κατάστασης (p=0,871), ούτε μεταξύ επιλογής της άσκησης ως αντιμετώπισης του πόνου και φύλου (p=0,523), ηλικίας (p=0,1), επαγγέλματος (p=0,842) και μορφωτικού επιπέδου (p = 0,67). Ακόμα, δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ συχνότητας του πόνου σε αυχένα (p=0,082) ή μέση (p=0,67) και την επιλογή της άσκησης. Αντίθετα, στατιστικώς σημαντική διαφορά προέκυψε ανάμεσα στην επιλογή της άσκησης ανάλογα με τη φυσική κατάσταση και του σημείου του πόνου, με χ2(3, n=139) = 24,06, p < 0,001 και  χ2(8, n=151) = 151,47, p < 0,001, αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Οι θαμώνες των κέντρων άθλησης και ευεξίας φαίνεται να είναι άτομα ανωτέρου μορφωτικού επιπέδου που διάγουν δραστήρια ζωή. Όσοι εξ αυτών αναφέρουν πόνους σε μέση ή/και αυχένα παρατηρείται τάση να αποφεύγουν την ιατρική παρέμβαση και να επιλέγουν μεταξύ άλλων την άσκηση για διαχείριση του πόνου. Αν και δεν προέκυψαν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους, φάνηκε ότι το επίπεδο φυσικής κατάστασης και το σημείο του πόνου επηρεάζουν την επιλογή της άσκησης ως τρόπου αντιμετώπισης των συμπτωμάτων. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν ύπαρξη κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την επιλογή της θεραπείας. 

Share: