• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Συγκριτικά δεδομένα των διεθνών υγειονομικών συστημάτων για την ανισότητα στη χρήση
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή: Η ικανότητα των υγειονομικών συστημάτων να ανταποκριθούν στην υγειονομική ανάγκη της κοινωνίας, βασιζόμενα στις δομές και τα χαρακτηριστικά αυτής και του πληθυσμού της, συνήθως υπολογίζεται από τη χρήση των υπηρεσιών υγείας. Οι ανισότητες τόσο στην υγεία όσο και στη χρήση είναι αναπόφευκτες, αφού καθορίζονται από δημογραφικούς, κοινωνικο-οικονομικούς και οργανωτικούς παράγοντες και συχνά παρατηρούνται αυξημένα φαινόμενα ανισοτήτων κυρίως σε ιδιωτικά υγειονομικά συστήματα σε σύγκριση με τα δημόσια. Σκοπός: Η διερευνητική σύγκριση των ανισοτήτων στη χρήση υπηρεσιών υγείας με βάση τη δομή των διεθνών υγειονομικών συστημάτων. Μεθοδολογία: Διεξήχθη ανασκόπηση της Ελληνικής και Διεθνής βιβλιογραφίας βασιζόμενη στις επιστημονικές βάσεις δεδομένων Medline/PubMed, GoogleScholar και Scopus καθώς και σε βιβλία, επιστημονικά περιοδικά και ιστοσελίδες, με τη βοήθεια λέξεων-κλειδιών. Αποτελέσματα: Τα υγειονομικά συστήματα των ανεπτυγμένων χωρών δυτικού τύπου, χαρακτηρίζονται από ανισότητα στη χρήση, λόγω του διαφορετικού ρόλου των γενικών γιατρών και επίσης λόγω της μεταβαλλόμενης ποιότητας και προσβασιμότητας των υπηρεσιών υγείας, ανάλογα με την περιοχή και την ικανότητα των ασφαλισμένων να αναζητήσουν πιο εξειδικευμένη φροντίδα. Τα εθνικά συστήματα υγείας (Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Σκανδιναβία) παρουσιάζουν διαφορές στην νοσοκομειακή περίθαλψη ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον μεταναστευτικό πληθυσμό τους. Τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης (Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο) παρουσιάζουν μειωμένη χρήση αλλά και ζήτηση εξειδικευμένης και προληπτικής φροντίδας από τα κατώτερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα και τις διαφορετικές εθνικότητες. Τέλος τα ιδιωτικού τύπου (Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής) παρουσιάζουν έντονες ανισότητες στη χρήση και πρόσβαση στους κοινωνικά και οικονομικά ασθενέστερους καθώς και στην ζήτηση των υπηρεσιών υγείας από κάποιες εθνικότητες. Συμπεράσματα: Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι η διαφορετική χρήση των υπηρεσιών υγείας δεν είναι εξαρτώμενη μόνο από τα χαρακτηριστικά των ίδιων των υγειονομικών συστημάτων, αλλά κύριο ρόλο στην διαμόρφωση της παίζουν οι κοινωνικο-οικονομικές θέσεις του πληθυσμού και τα γεωγραφικά και εθνικά χαρακτηριστικά των χρηστών. Οι εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές προσπαθούν ανά διαστήματα να αντιμετωπίσουν τις ανισότητες που διαμορφώνονται, αλλά ο επαναπροσδιορισμός της ισότητας σε κοινωνίες υπό συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη δεν είναι πλήρως διευκρινισμένος και απαιτεί τη συνεχή χάραξη πολιτικής και εξασφάλιση πόρων για την μείωση του φαινομένου.

Share: