• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Διαταραχές ύπνου σε νοσηλευτές κυκλικού ωραρίου: βιβλιογραφική ανασκόπηση
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή: Οι διαταραχές ύπνου αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για τους νοσηλευτές, ενώ η αϋπνία και η κόπωση, ως αποτέλεσμα των διαταραχών ύπνου, μπορεί να έχουν καταστρεπτικές συνέπειες στις επαγγελματικές επιδόσεις των νοσηλευτών και την ποιότητα ζωής τους, απειλώντας την ψυχική τους ισορροπία. Σκοπός: της παρούσας μελέτης είναι η βιβλιογραφική διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου και των αιτιών που οδηγούν στην εμφάνιση διαταραχών ύπνου στους νοσηλευτές κυκλικού ωραρίου και η επίδρασή τους στην ποιότητα ζωής, την επαγγελματική ικανότητα και τη γενική υγεία, καθώς και τρόποι παρέμβασης για την αντιμετώπισή τους. Μέθοδος: Ανασκοπήθηκε η διαθέσιμη βιβλιογραφία της τελευταίας εικοσαετίας, σε έγκυρες βάσεις δεδομένων, όπως PubMed και Cinahl. Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες λέξεις-κλειδιά: “sleep disorders”, “nurses”, “occupational characteristics”, “sleep medication” μόνες ή σε συνδυασμό μεταξύ τους. Από το σύνολο των μελετών, στην ανασκόπηση συμπεριελήφθησαν όσες σχετίζονταν άμεσα με το υπό διερεύνηση θέμα. Η διαταραχή του κιρκάδιου ρυθμού, η έλλειψη ύπνου και η υπερβολική υπνηλία έχουν αποδειχθεί ως κύριοι ανασταλτικοί παράγοντες για τη διαδικασία μάθησης, τη συγκέντρωση, τη μνήμη και την απόδοση στην εργασία. Σύμφωνα με το DSM-IV, Η διάγνωση της διαταραχής εργασίας σε κυκλικό ωράριο τίθεται όταν διαπιστώνεται υπερβολική υπνηλία και/ή αϋπνία για διάστημα ενός μηνός ή περισσότερο, κατά το οποίο το άτομο εργάζεται σε βάρδιες. Το κυκλικό ωράριο εργασίας που ακολουθούν οι νοσηλευτές μπορεί να οδηγήσει σε εργατικά και τροχαία ατυχήματα, ενοχοποιείται για την ανάπτυξη ορισμένων νόσων, ενώ έχει διαπιστωθεί ότι επηρεάζει την ικανότητα του ατόμου να κοιμηθεί, να τραφεί σωστά, να ασκηθεί και να αναπτύξει διαπροσωπικές σχέσεις. Στόχος των θεραπευτικών παρεμβάσεων είναι η εξασφάλιση της ικανότητας για εγρήγορση και η διευκόλυνση του ύπνου. Συμπεράσματα: Οι διαταραχές του ύπνου που οφείλονται στην εργασία με βάρδιες αποτελούν πλέον ζήτημα της Δημόσιας Υγείας, αφού μπορεί να οδηγήσουν σε διαταραχές συμπεριφοράς, ατυχήματα και αύξηση της νοσηρότητας. Η έγκαιρη ενημέρωση, συμβουλευτική, ανίχνευση και αντιμετώπισή τους συνιστά τη βασική μέθοδο πρόληψης των συνεπειών των διαταραχών ύπνου στους νοσηλευτές.

Share: