• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Διερεύνηση της συμμόρφωσης υπερτασικών ασθενών σε ένα νοσοκομείο της Αθήνας
Περίληψη:

Η υπέρταση παραμένει σιωπηλή και προκαλεί συμπτώματα αρκετά χρόνια μετά. Στους ασθενείς με διαγνωσμένη υπέρταση ο έλεγχος παραμένει ελλιπής. Μόνο το 20-22% περίπου των ασθενών έχουν υπό έλεγχο την υπέρταση. Σκοπός: Nα διερευνηθεί η συμμόρφωση των υπερτασικών ασθενών με τη φαρμακευτική αγωγή και η συσχέτιση άλλων παραγόντων με την τιμή της αρτηριακής πίεσης. Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 109 υπερτασικοί ασθενείς ενός νοσοκομείου της Αθήνας. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με ένα δομημένο ερωτηματολόγιο και η καταγραφή των απαντήσεων και των μετρήσεων έγινε από μέλη της ερευνητικής ομάδας. Μελετήθηκαν παράμετροι όπως η διάρκεια της αντιϋπερτασικής αγωγής, η τιμή της αρτηριακής πίεσης των συμμετεχόντων, η κατανάλωση αλατιού, η άσκηση, το κάπνισμα καθώς και δημογραφικά στοιχεία. Χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS 15 για την επεξεργασία των δεδομένων. Για την ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης. Θεωρήθηκαν στατιστικώς σημαντικά τα ευρήματα με τιμή p<0,05. Αποτελέσματα: Κανείς εκ των ασθενών δεν είχε βέλτιστη ή φυσιολογική τιμή Α.Π. Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος (82,6%) δεν ασκείται καθόλου και ένα μεγάλο ποσοστό του δείγματος ήταν καπνιστές (45%), ενώ ποσοστό 10,2% παραδέχεται ότι καταναλώνει πολύ αλάτι καθημερινώς. Συμμόρφωση με τη φαρμακευτική αγωγή δήλωσε το 77,1% των συμμετεχόντων. Βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της τιμής της μέσης συστολικής πίεσης και της άσκησης (rpb=-0,162, p=0,042), της συμμόρφωσης με τη φαρμακευτική αγωγή (rpb=-0,331, p<0,01), της κατανάλωσης αλατιού (rpb=0,217, p=0,023) και της ηλικίας (rs=0,263, p=0,08).Συμπεράσματα: Οι υπερτασικοί ασθενείς στο δείγμα δεν ασκούνται, είναι υπέρβαροι και παρόλο που λαμβάνουν αντιυπερτασική αγωγή, δεν βρέθηκαν φυσιολογικές τιμές Α.Π. στις επανειλημμένες μετρήσεις που έγιναν με αποτέλεσμα να έχουν ενδεχομένως υποστεί βλάβη σε περισσότερα του ενός οργάνου-στόχου.

Share: