• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Διερεύνηση της σχέσης του Σωματικού Βάρους και τουΔείκτη Μάζας Σώματος με την εμφάνιση της Οσφυαλγίας στο Νοσηλευτικό προσωπικό
Περίληψη:

Εισαγωγή: Οι μυοσκελετικές διαταραχές αποτελούν ένα από τα πιο συχνά προβλήματα υγείας. Η οσφυαλγία αποτελεί μια μυοσκελετική νόσο με ιδιαίτερα υψηλή νοσηρότητα που μπορεί ωστόσο να προληφθεί. Το νοσηλευτικό προσωπικό, όπως αναδεικνύεται από τη σχετική βιβλιογραφία, συγκαταλέγεται στις ομάδεςυψηλού κινδύνου για την εμφάνιση μυοσκελετικών κακώσεων. Διαφαίνεταιμια στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της οσφυαλγίας και του σωματικού βάρους. Η εμφάνιση της οσφυαλγίας σε άτομα με αυξημένο Δείκτη Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.), αποτελεί μια υπάρχουσα επιδημιολογική σχέση που έχει απασχολήσει έντονα την επιστημονική κοινότητα. Υλικό και Μέθοδος: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 123 νοσηλευτών, διαφόρων ειδικοτήτων και τμημάτων, από πέντε νοσοκομεία της χώρας (κατά το χρονικό διάστημα 01/03/2012 – 31/05/2012. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε δια της μεθόδου της συνεντεύξεως και με τη βοήθεια ενός δομημένου, ανώνυμου και αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας. Πραγματοποιήθηκε περιγραφική και επαγωγική στατιστική ανάλυση, έγιναν έλεγχοι συσχέτισης (x2 του Pearson, ttest), μεταξύ βασικών δημογραφικών μεταβλητών και των παραγόντων που μπορεί να ευθύνονται και να επηρεάζουν την εμφάνιση πόνου στην οσφυϊκή χώρα. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας τέθηκε στο p≤0,05. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο για τις Κοινωνικές επιστήμες SPSS 18.0. Αποτελέσματα:Το 87,8% του δείγματος ήτανγυναίκες, και το 12,2% άνδρες. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων ήταν ηλικίας 40-50 ετών με την πλειοψηφία του δείγματος (56,9 %)να είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακής ΕκπαίδευσηςΤο ποσοστό εμφάνισης της οσφυαλγίας προσδιορίστηκε στο 82,9%. Η επίδραση του σωματικού βάρους στην εμφάνιση της οσφυαλγίας παρουσιάζει μια θετική στατιστική συσχέτιση (ttest= 2,474, p= 0.015). Ο έλεγχος της οσφυαλγίας και του σωματικού βάρους στα δυο φύλα εμφάνισε μια στατιστικά σημαντική σχέση μόνο μεταξύ των γυναικών (ttest= 3,349, p=0.001).Η σχέση μεταξύ του ΔΜΣ και της οσφυαλγίαςκαι στα δύο φύλα βρέθηκε στατιστικά σημαντική,(ttest=2,811, p=0,006).Συμπεράσματα:Από την παρούσα μελέτη προκύπτει ότι η πλειοψηφίατου νοσηλευτικού προσωπικού (82,9%) υποφέρει από οσφυαλγία. Το σωματικό βάρος επηρεάζει την εμφάνιση της οσφυαλγίας και στα δύο φύλα, με τις γυναίκες να παρουσιάζουν μια θετική στατιστική συσχέτιση. Τέλος τα άτομα και των δυο φύλων που εμφάνιζαν πόνο στην οσφύ είχαν υψηλό Δ.Μ.Σ.

Share: