• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Διερεύνηση των στρατηγικών επίλυσης συγκρούσεων μεταξύ νοσηλευτριών σε δημόσια νοσοκομεία
Περίληψη:

Εισαγωγή: Η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη σε ένα δυναμικό οργανισμό όπως το νοσοκομείο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι όχι μόνο να αποφευχθεί η σύγκρουση, αλλά και όταν προκύψει να επιλυθεί με εποικοδομητικό τρόπο. Η σύγκρουση μπορεί να έχει ανεπιθύμητα αποτελέσματα στην αποτελεσματικότητα των νοσοκομείων και στην παρεχόμενη ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης Σκοπός: Να διερευνηθεί ο τρόπος επίλυσης των συγκρούσεων στο νοσηλευτικό προσωπικό ενός δευτεροβάθμιου και ενός τριτοβάθμιου νοσοκομείου της ελληνικής περιφέρειας, καθώς και η επίδραση των δημογραφικών παραγόντων στην επιλογή του τρόπου επίλυσης των συγκρούσεων. Υλικό και μέθοδοι: 100 νοσηλευτές 2 διαφορετικών νοσοκομείων συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο Επίλυσης Συγκρούσεων των Thomas-Kilmann.(ΤΚΙ). Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε σε p<0,05. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με το πρόγραμμα SPSS 17.0. Αποτελέσματα: O συμβιβασμός παρουσίασε την υψηλότερη μέση βαθμολογία με 7,18 (1,81) και έπεται η αποφυγή με μέση τιμή 6,50 (1,61). Η συνεργασία είχε τη χαμηλότερη μέση βαθμολογία με 5,16 (1,70). Οι άγαμες είχαν μεγαλύτερο μέσο όρο από τις έγγαμες στον ανταγωνισμό. Οι μητέρες νοσηλεύτριες είχαν υψηλότερο μέσο όρο 7,58 (1,59) στο συμβιβασμό σε σχέση με τον μέσο όρο των άτεκνων νοσηλευτριών 6,72 (1,95). Οι νοσηλεύτριες με ≥2 παιδιά είχαν υψηλότερο μέσο όρο 7,71 (1,49) στο συμβιβασμό σε σχέση με τον μέσο όρο των νοσηλευτριών με ≥ 1 παιδί 6,91 (1,91).Σε σχέση με την ηλικία, βρέθηκε ότι οι νεότερες σε ηλικία νοσηλεύτριες διέφεραν ως προς την υποκλίμακα του ανταγωνισμού σε σχέση με τις μεγαλύτερες σε ηλικία( άνω των 37 ετών)(4,91±2,12 έναντι 5,91±2,05, αντίστοιχα). Ο ανταγωνισμός συσχετίστηκε στατιστικά σημαντικά και αρνητικά με όλες τις υπόλοιπες κλίμακες ΤΚΙ. Συμπεράσματα: Οι δημογραφικοί παράγοντες και τα εργασιακά χαρακτηριστικά πιθανόν να επηρεάζουν τον τρόπο επίλυσης της σύγκρουσης. Ο συμβιβασμός και η αποφυγή επιλέγονται ως μέθοδοι από την πλειονότητα των νοσηλευτριών.

Share: