• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Διερεύνηση της Ικανοποίησης Ασθενών από την Ποιότητα των Παρεχόμενων Υπηρεσιών των Εξωτερικών Ιατρείων του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας
Περίληψη:

Εισαγωγή: Η έννοια της Ικανοποίησης, στο χώρο της Υγείας, έχει διεθνώς αναγνωριστεί ως ένας αξιόπιστος δείκτης αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνδέεται άμεσα με την ικανοποίηση είτε ειδικών είτε γενικών αναγκών  των ασθενών-χρηστών. 
Σκοπός: Η παρούσα έρευνα σκοπό είχε  τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών από την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στα Εξωτερικά Ιατρεία του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας.
Υλικό / Δειγματοληπτική Μεθοδολογία: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν  103 άτομα (39 άνδρες και 64 γυναίκες), ασθενείς των εξωτερικών ιατρείων του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Για τη συλλογή των δεδομένων έγινε χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο σχεδιάστηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Αρχιμήδης ΙΙΙ  2015. Η συλλογή των ερωτηματολογίων διεξήχθη με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης από τους ασθενείς κατά την περίοδο 1ης Δεκεμβρίου – 31ης Ιανουαρίου 2020.
Αποτελέσματα: Τα στοιχεία από την έρευνα έδειξαν, ότι οι χρήστες είναι σε υψηλό βαθμό ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες των Εξωτερικών Ιατρείων ιδίως σε ότι αφορά την ιατρική φροντίδα κατά μέσο όρο 79,5%, τη νοσηλευτική φροντίδα κατά μέσο όρο 75,9%  και μόνο το μηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριού μπορεί να προβλέψει, στατιστικώς σημαντικά, τον βαθμό ικανοποίησης, σε ότι αφορά τη νοσηλευτική φροντίδα (p = 0.027).  Συγκεκριμένα, για κάθε 100 ευρώ αύξηση του μηνιαίου εισοδήματος του νοικοκυριού, δοθέντος ότι οι υπόλοιποι παράγοντες παραμένουν σταθεροί, προβλέπεται μείωση του βαθμού ικανοποίησης σε ότι αφορά τη νοσηλευτική φροντίδα κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες.  Από την διοικητική υπηρεσία η ικανοποίηση αξιολογήθηκε κατά μέσο όρο 67%. Οι εγκαταστάσεις των εξωτερικών ιατρείων αξιολογήθηκαν από τους χρήστες με το βαθμό «μετρίως» σε ποσοστό 59,1%, παράγοντες όπως η ηλικία (p = 0.002) και η αυτοβαθμολόγηση της γενικής υγείας (p < 0.001) μπορούν να προβλέψουν, στατιστικώς σημαντικά, τον βαθμό ικανοποίησης, σε ότι αφορά τις εγκαταστάσεις. 
Συμπεράσματα: Η παρούσα έρευνα προσπάθησε να μελετήσει τη γνώμη των χρηστών δημιουργώντας μια σειρά από νέα δεδομένα. Tα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι η πλειοψηφία των χρηστών των υπηρεσιών από τα Εξωτερικά Ιατρεία είναι ικανοποιημένοι από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού. 

Share: