• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Διερεύνηση της προληπτικής συμπεριφοράς των εργαζομένων γυναικών στους Δήμους Δυτικής Θεσσαλίας για τον καρκίνο του μαστού
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια, ο καρκίνος του μαστού αποτελεί μάστιγα για το γυναικείο πληθυσμό. Στην σύγχρονη εφαρμογή της Ιατρικής και της Νοσηλευτικής Επιστήμης, έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στις συμπεριφορές πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού. Σκοπός: Η διερεύνηση της προληπτικής συμπεριφοράς των γυναικών που εργάζονται σε δύο μεγάλους  Δήμους της Δυτικής Θεσσαλίας για τον καρκίνο του μαστού. Υλικό-Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν 150 γυναίκες από σύνολο 170 γυναικών (ποσοστό ανταποκρισιμότητας 88,2%), ηλικίας 24-64 ετών που εργάζονται στους δήμους Τρικκαίων και Καλαμπάκας της Δυτικής Θεσσαλίας. Χρησιμοποιήθηκε ως ερωτηματολόγιο το μοντέλο πεποιθήσεων για τον προσυμπτωματικό έλεγχο  CHBM (Champion’s Health Belief Model). Οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η περιγραφική στατιστική ανάλυση, ο έλεγχος αξιοπιστίας Cronbach’ s a , η  ανάλυση παραγόντων (Factor Analysis), η μέση τιμή (mean) και τυπική απόκλιση (SD), οι έλεγχοι t-test κανονικότητας και συσχετίσεων κατά One-Way Anova, η πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση και η λογιστική παλινδρόμηση. Η αντίστοιχη τιμή p-value ολοκλήρωσαν την διαδικασία με το επίπεδο σημαντικότητας να έχει τοποθετηθεί στο 5%. Η ανάλυση  δεδομένων πραγματοποιήθηκε με SPSSv.20 . Αποτελέσματα : Η πλειοψηφία των γυναικών του δείγματος ήταν ηλικίας 34-44 ετών, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (45,3%), έγγαμες (73,3%), με 1-2 παιδιά (62%), δεν είχαν οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού (86%) αλλά και ούτε ατομικό ιστορικό καρκίνου (90,7%). Υπήρξαν τρεις παράγοντες που συγκέντρωσαν πολύ υψηλά ποσοστά απαντήσεων: η ‘’Προληπτική Αυτοεξέταση’’, τα ‘’Εμπόδια-Δυσκολίες’’ και ο ‘’Φόβος’’. Σημαντική συσχέτιση υπήρξε στον παράγοντα ‘’Προληπτική Αυτοεξέταση’’ και στην οικογενειακή κατάσταση (p=0,028) , στον αριθμό παιδιών (p=0,008) και στο επίπεδο εκπαίδευσης (p=0,019).Σημαντική συσχέτιση εμφανίστηκε και στον παράγοντα ‘’Εμπόδια- Δυσκολίες’’ (p-value= 0,001 ) σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης και στον παράγοντα ‘’Φόβο’’ σε σχέση με το οικογενειακό ιστορικό παθήσεων μαστού ( p-value=0,010 ). Τέλος ο παράγοντας ‘’σοβαρότητα’’ έδειξε υψηλή συσχέτιση με την ηλικία, ενώ ο παράγοντας ‘’εμπόδια και δυσκολίες στη μαστογραφία’’ είχε υψηλή συσχέτιση με την οικογενειακή κατάσταση. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν σύνθετους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, που έχουν να κάνουν με την στάση και τις απόψεις της ίδιας της γυναίκας, τις στάσεις και τις πρακτικές των ιατρών, καθώς και με τη πολιτική υγείας που ακολουθείται στη χώρα μας. Οι πολιτικές πρόληψης, ο ομαδικός προσυμπτωματικός έλεγχος, η έγκαιρη διάγνωση, η σωστή ενημέρωση των γυναικών ανεξάρτητα από γεωγραφικές και κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες προλαμβάνει τον καρκίνο του μαστού οποιαδήποτε στιγμή εμφανιστεί στη ζωή της γυναίκας.

Share: