• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Διερεύνηση της ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Περίληψη:

Εισαγωγή: Η ψυχική ανθεκτικότητα  είναι μια έμφυτη  διαδικασία του ανθρώπου, που λειτουργεί ως  προστατευτικός παράγοντας της ψυχικής του υγείας από τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες που συμβαίνουν στην ζωή του, βοηθώντας τον να επανέλθει. Έχουν ασχοληθεί πολλές έρευνες με την εύρεση των χαρακτηριστικών της, προκειμένου την ενίσχυσή της σε παιδιά και ενήλικες. Τα τελευταία χρόνια έχει απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα , η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών, για να μπορούν να την καλλιεργήσουν με την σειρά τους στους μαθητές τους. Σκοπός:  Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Υλικό και Μέθοδος: Στην έρευνα συμμετείχαν 171 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, που απαρτιζόταν από το  δελτίο καταγραφής των ατομικών, κοινωνικο-δημογραφικών και εργασιακών χαρακτηριστικών, από την Κλίμακα Προσωπικότητας Ενηλίκων EPQ και από την Κλίμακα Ανθεκτικότητας CD-RISC. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών κυμαίνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Επιπλέον βρέθηκαν και τρεις προβλεπτικοί παράγοντες για την αύξηση της ψυχικής ανθεκτικότητας. Συγκεκριμένα βρέθηκε ότι, τα έτη της επαγγελματικής προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών και το χαρακτηριστικό της Κλίμακας Προσωπικότητας Ενηλίκων EPQ, η εξωστρέφεια, σχετίζονταν σημαντικά θετικά με το συνολικό σκορ της Κλίμακας Ανθεκτικότητας CD-RISC. Ειδικότερα όσο περισσότερα είναι τα έτη προϋπηρεσίας και όσο πιο υψηλά τα επίπεδα της εξωστρέφειας, τόσο πιο πολύ αυξάνεται η  ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών. Επίσης, βρέθηκε ότι το χαρακτηριστικό της Κλίμακας Προσωπικότητας Ενηλίκων EPQ, ο νευρωτισμός, σχετίζονταν σημαντικά αρνητικά με το συνολικό σκορ της Κλίμακας Ανθεκτικότητας CD-RISC. Ειδικότερα, όσο πιο χαμηλά είναι τα επίπεδα του νευρωτισμού, τόσο πιο πολύ αυξάνεται η ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών. Συμπεράσματα: Βρέθηκαν τρεις προβλεπτικοί παράγοντες της ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών που ερμηνεύουν το 36,5% του συνόλου της. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αποκαλύπτει ένα μεγάλο εύρος της, ώστε  να συνεχιστεί η διερεύνησή της και να βρεθούν και οι άλλοι παράγοντες που την ενισχύουν.

Share: