• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Διερεύνηση της στάσης των γονέων απέναντι στον εμβολιασμό κατά του ιού HPV
Περίληψη:

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση της στάσης των γονέων απέναντι στον εμβολιασμό κατά του ιού HPV. Για αυτό το σκοπό διεξήχθη έρευνα σε σύνολο 210 γονέων σε 7 διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της κεντρικής Ελλάδας. Το ερευνητικό  εργαλείο συλλογής δεδομένων περιείχε τις κλίμακες αποδοχής των εμβολιασμών (ΚΑΕ) και διστακτικότητας απέναντι στους εμβολιασμούς (VHS) όπως και ερωτήσεις για τις γνώσεις του δείγματος στον ιό HPV.
Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων αφορούσε την χρήση ποιοτικών μεθόδων περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής (εξέταση μέσων και συσχετίσεις) για την εκτέλεση των κατάλληλων συγκρίσεων ανά ενότητα και ανά ερώτηση. Οι μέθοδοι αυτοί με την βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS V23 και του Excel 2016, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, σε στάθμη σημαντικότητας p-level=0.05.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ένα δείγμα σημαντικά ενημερωμένο απέναντι στον ιό HPV και θετικό απέναντι στον εμβολιασμό των παιδιών. Παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των ατομικών χαρακτηριστικών του δείγματος αλλά κυρίως ως προς τον τρόπο ενημέρωσης και τον βαθμό γνώσεων του ιού HPV. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι πέραν των θετικών αντιλήψεων του δείγματος απέναντι στον εμβολιασμό, το δήγμα έχει εμβολιάσει κυρίως τις πρωτότοκες κόρες του σε αναλογία 6:1 σε σύγκριση με τα πρωτότοκα αγόρια. Τέλος, παρατηρήθηκαν διαφορές του βαθμού της κλίμακας αποδοχής και διστακτικότητας των εμβολιασμών με βάση το φύλο, το εκπαιδευτικό επίπεδο και την περιοχή κατοικίας του γονέα.  

Share: