• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Διερεύνηση των κινήτρων που σχετίζονται με το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας σε νέους της Θεσσαλονίκης
Περίληψη:

Εισαγωγή: Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να έχει σημαντικές επιδράσεις στην υγεία και την κοινωνική ζωή. Οι στρατηγικές παρέμβασης για την βελτίωση της σωματικής δραστηριότητας προϋποθέτουν καλή κατανόηση σχετικά με τα κίνητρα που οδηγούν σε αύξησή της.
Σκοπός: Κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης των κινήτρων για σωματική δραστηριότητα με το επίπεδο της σωματικής δραστηριότητας σε νέους της Θεσσαλονίκης.
Υλικό και μέθοδος: Στην συγχρονική αυτή μελέτη συμμετείχαν 108 νέοι από την Θεσσαλονίκη 18-35 ετών. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο δημογραφικών πληροφοριών και το ερωτηματολόγιο Baecke για την καταγραφή της συνήθους σωματικής δραστηριότητας. Για την καταγραφή των κινήτρων τους για σωματική δραστηριότητα αναπτύχθηκαν και ελέγχθηκαν για την αξιοπιστία τους τρία ερωτηματολόγια: η Κλίμακα Αξιολόγησης για των Ολοκλήρωση Σωματικών Δραστηριοτήτων (ASCUPA), η Βραχείας Κλίμακα Κινήτρων για Σωματική δραστηριότητα (SSPAM) και η Οπτική Αναλογική Κλίμακα για την διάθεσή τους να πραγματοποιήσουν μία σωματική δραστηριότητα (VAS).
Αποτελέσματα: Η βελτίωση της φυσικής κατάστασης, η εμφάνιση, η διασκέδαση, η προσωπική βελτίωση, η ψυχολογική χαλάρωση και οι ιατρικοί λόγοι ήταν συχνά αναφερόμενα κίνητρα. Ο εγωισμός (rs 0.19, p<0.05), η διασκέδαση (rs 0.25, p<0.05), η προσωπική βελτίωση (rs 0.41, p<0.001) και οι οικονομικοί λόγοι (rs 0.33, p<0.01) ήταν τα κίνητρα που συσχετίζονταν στατιστικώς σημαντικά με το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας. Το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας επίσης συσχετιζόταν με την VAS (rs 0.43, p<0.001), την ASCUPA (rs 0.36, p<0.001), τον αριθμό των κινήτρων (rs0.27, p<0.01) και το βασικό κίνητρο (η2 0.15, p<0.05).
Συμπεράσματα: Η διασκέδαση και η προσωπική βελτίωση είναι τα δύο συχνότερα αναφερόμενα κίνητρα που μπορούν να προβλέψουν σε σημαντικό βαθμό το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας των νέων της Θεσσαλονίκης. Τα ευρήματα αυτής της μελέτης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών για την βελτίωση της σωματικής δραστηριότητας και ως εκ τούτου της βελτίωσης της υγείας.

Share: