• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Εκτίμηση εργασιακού stress και χρήσης αλκοόλ σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας
Περίληψη:

Σκοπός: Η καταγραφή και η διερεύνηση των γενικών εργασιακών στρεσογόνων παραγόντων και της χρήσης αλκοόλ σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας καθώς επίσης και της μεταξύ τους σχέσης.Υλικό και μέθοδος: Το μελετώμενο πληθυσμό αποτέλεσαν 300 επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας που εργάζονταν σε Ιδιωτικές και Δημόσιες Ψυχιατρικές Κλινικές, καθώς και σε Ψυχιατρικά Νοσοκομεία της χώρας. Η συλλογή του εμπειρικού υλικού έγινε με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου που περιελάμβανε κλίμακα τριαντατεσσάρων ερωτήσεων για την ανίχνευση στρεσογόνων παραγόντων, την κλίμακα αυτοεκτίμησης του Spielberger καθώς και ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αλκοόλ. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS έκδοση 15.0 χρησιμοποιώντας τη δοκιμασία Student t – test, την ανάλυση διασποράς ANOVA και τη δοκιμασία x2 test. Αποτελέσματα: Μεγαλύτερη συχνότητα εργασιακών στρεσογόνων παραγόντων εμφανίζεται σε Νοσηλευτές παρά σε Ιατρούς, καθώς επίσης και στους εργαζόμενους Ιδιωτικών Ψυχιατρικών Κλινικών σε σχέση με τους εργαζόμενους του Δημόσιου τομέα. Το γεγονός ότι οι Νοσηλευτές αντιμετωπίζουν σε μεγαλύτερη συχνότητα στρεσογόνους παράγοντες από ότι οι Ιατροί αντικατοπτρίζεται και στις μετρήσεις του άγχους, τόσο ως κατάσταση όσο και ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας. Επίσης οι εργαζόμενοι στις Ιδιωτικές Ψυχιατρικές Κλινικές εμφανίζουν μεγαλύτερο δείκτη άγχους ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας σε σχέση με τους εργαζόμενους του Δημόσιου τομέα. Όσον αφορά τη χρήση αλκοόλ (αντίληψη αποτελεσματικότητας και συνήθη ποσότητα κατανάλωσης) διαπιστώθηκε ότι σχετίζεται θετικά με την ηλικία των εργαζομένων. Η αντίληψη της αποτελεσματικότητας του αλκοόλ στην αντιμετώπιση του εργασιακού stress σχετίζεται με κάποιους εργασιακούς στρεσογόνους παράγοντες (επικίνδυνες συνθήκες δουλειάς, κυλιόμενο ωράριο εργασίας). Συμπεράσματα: Παράγοντες όπως η ειδικότητα και το είδος του χώρου εργασίας (Δημόσιος, Ιδιωτικός τομέας) επηρεάζουν το stress που βιώνει ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας. Η θεώρηση του αλκοόλ ως μέσο εκτόνωσης του εργασιακού stress σχετίζεται με ορισμένους στρεσογόνους παράγοντες της εργασίας καθώς και με την ηλικία των εργαζομένων.

Share: