• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Εκτίμηση του βαθμού επαγγελματικής ικανοποίησης νοσηλευτών τριτοβάθμιου νοσοκομείου και διερεύνηση της σχέσης με την πιθανότητα αποχώρησης από την εργασία.
Περίληψη:

Εισαγωγή: Παγκοσμίως διαπιστώνεται μια αυξανόμενη τάση του νοσηλευτικού προσωπικού να εγκαταλείπει τις νοσηλευτικές θέσεις εργασίας στα νοσοκομεία και οι έρευνες δείχνουν ως κυριότερο λόγο για τη χαμηλή ελκυστικότητα του επαγγέλματος την έλλειψη επαγγελματικής ικανοποίησης (Ε.Ικ.) Σκοπός: Η εκτίμηση της επαγγελματικής ικανοποίησης των νοσηλευτών και των παραγόντων που την καθορίζουν και η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ επαγγελματικής ικανοποίησης και πρόθεσης αποχώρησης. Υλικό και Μέθοδος: Η έρευνα διενεργήθηκε τον Απρίλιο του 2009 με την μέθοδο της καταμέτρησης βάσει δομημένου ερωτηματολόγιου που σχημάτιζε 9 αθροιστικές κλίμακες και μετρούσε αντίστοιχους παράγοντες επαγγελματικής ικανοποίησης. Ο συντελεστή αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου ήταν Cronbach’s a=0,95. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 140 νοσηλευτές ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, που επιλέχθηκαν με την μέθοδο της αναλογικής στρωματοποίησης βάσει της κατανομής τους στα τμήματα. Αποτελέσματα: Η μέση βαθμολογία επαγγελματικής ικανοποίησης ήταν 2,77 στην 5βαθμη κλίμακα Likert. Το 59,3% του δείγματος κάνει σκέψεις αποχώρησης από την θέση εργασίας, γεγονός που συσχετίστηκε θετικά με χαμηλή επαγγελματική ικανοποίηση. Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις της πρόθεσης αποχώρησης βρέθηκαν με το πρόγραμμα εργασίας, τις ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, το φόρτο εργασίας, τη ισορροπία οικογένειας-εργασίας, τη συνολική ικανοποίηση, την εκτίμηση –υπευθυνότητα και τους συνεργάτες. Οι αμοιβές, η έλλειψη προσωπικού, η μη εφαρμογή καθηκοντολογίου και το πρόγραμμα εργασίας αναφέρθηκαν ως κυριότερα προβλήματα από τους συμμετέχοντες. Συμπεράσματα: Η έρευνα ανέδειξε υψηλά ποσοστά επαγγελματικής δυσαρέσκειας, η οποία σχετίζεται θετικά με την πρόθεση αποχώρησης και οφείλεται σε πολλαπλά εργασιακά προβλήματα και στην έλλειψη ευκαιριών εκπαίδευσης, ανάπτυξης και αναγνώρισης.

Share: