• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Εννοιολογική Προσέγγιση της Ποιότητας και Προσδιορισμός της στις Υπηρεσίες Υγείας
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή: Η ποιότητα αποτελεί στρατηγικό στόχο για τις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς και αδιαπραγμάτευτη αξία για τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας. 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο προσδιορισμός της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, μέσα από το ευρύτερο πλαίσιο θεώρησης της ποιότητας στο χώρο της παραγωγής και παροχής υπηρεσιών. 
Μέθοδος: Καταβλήθηκε προσπάθεια διεπιστημονικής προσέγγισης του θέματος, τόσο από την πλευρά των επιστημών Υγείας, όσο και από την οπτική της Διοίκησης Παραγωγής, καθώς και λογική «σύνθεσης» των δεδομένων. Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ερευνητικών και ανασκοπικών άρθρων σε βάσεις δεδομένων (PubMed, GoogleScholar, HealLink, ΙΑΤΡΟΤΕΚ), χρήση ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ιστόχωρος Υπουργείου Υγείας κ.ά. δημόσιων οργανισμών) και έντυπων βιβλιογραφικών πηγών, με επικέντρωση σε υλικό των τελευταίων δεκαπέντε ετών. 
Αποτελέσματα: Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας αφορά τα ίδια τρία επίπεδα ανάλυσης στα οποία αναφέρεται και η ποιότητα παραγωγής (εισροές, διεργασίες, εκροές) και αποτυπώνει κύρια τις διαστάσεις της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανταποκρισιμότητας.
Συμπέρασμα: Για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, απαιτείται στοχοθεσία βασισμένη σε απαιτήσεις που τίθενται από τους χρήστες, αλλά και από τους παρόχους (προμηθευτές) των υπηρεσιών υγείας, παρακολούθηση και μέτρηση της αποτελεσματικότητας, καθώς και δέσμευση για συνεχή βελτίωση.

Share: