• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Επαγγελματική ικανοποίηση και στάση απέναντι στις συγκρούσεις των Επαγγελματιών Υγείας
Περίληψη:

Εισαγωγή: Οι προσδοκίες των εργαζομένων, γενικότερα οι παράγοντες που σχηματίζουν το εργασιακό περιβάλλον τους καθώς και οι συγκρούσεις, επηρεάζουν τη συνολική εργασιακή ικανοποίηση και ως εκ τούτου επηρεάζεται και η ποιότητα φροντίδας του ασθενή. 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης  των εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αττικόν σε σχέση με τις συγκρούσεις που ανιχνεύτηκαν στον επαγγελματικό τους χώρο. 
Υλικό –Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν 445 επαγγελματίες υγείας. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με ανώνυμα ερωτηματολόγια. Χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Job Satisfaction Survey, εργαλείο για τη διερεύνηση των τρόπων διαχείρισης των συγκρούσεων, και γι α τη μέτρηση των εκτιμήσεων των στάσεων ως προς τη συνεργασία ιατρών-νοσηλευτών χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο The Jefferson Scale of Attitudes Toward Physician-Nurse Collaboration. Τα επίπεδα σημαντικότητας είναι αμφίπλευρα και η στατιστική σημαντικότητα τέθηκε στο 0,05. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 22.0. 
Αποτελέσματα: Η  μέση ηλικία  του δείγματος ήταν τα 44,4 έτη (SD=8,5), το 33,8% των συμμετεχόντων ήταν ιατροί και το 29,7% ήταν νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ το 22,3% ανέφερε ότι είχε ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 21-25.000 ευρώ. Όσον αφορά στις συγκρούσεις, το 66,9% των συμμετεχόντων ανέφερε συγκρούσεις στο νοσοκομειακό χώρο κυρίως με νοσηλευτές και το 57,6% δήλωσε ότι προσπαθεί να αποφύγει τη σύγκρουση. Στην κλίμακα JSS οι  υψηλότερες τιμές υποδηλώνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση και  η βαθμολογία στη διάσταση «Εποπτεία-Επίβλεψη» (SD=2,89) ήταν σημαντικά υψηλότερη, υποδηλώνοντας μεγαλύτερη ικανοποίηση στον τομέα αυτό. Υπήρξε αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ικανοποίησης των συμμετεχόντων από την εργασία τους και της βαθμολογίας των παραγόντων που προκαλούν συγκρούσεις. Το κυκλικό ωράριο έδειξε ότι επηρεάζει την ικανοποίηση των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες που εργάζονταν σε κυκλικό ωράριο είχαν κατά 0,88 μονάδες χαμηλότερη βαθμολογία, δηλαδή είχαν μικρότερη ικανοποίηση από την εποπτεία-επίβλεψη, σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες που δεν εργάζονταν σε κυκλικό ωράριο. Το επάγγελμα, η επιθυμία να αλλάξουν τμήμα εργασίας, το εισόδημα, το κατά πόσο έχει αυξηθεί ο φόρτος εργασίας σας λόγω της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης και η βαθμολογία των παραγόντων που προκαλούν συγκρούσεις βρέθηκαν να σχετίζονται ανεξάρτητα με τη βαθμολογία στη διάσταση «Επικοινωνία». 
Συμπεράσματα: Οι συγκρούσεις μεταξύ επαγγελματικών ομάδων, ειδικά σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον όπως είναι το νοσοκομειακό αποτελούν χαρακτηριστικό της εργασιακής καθημερινότητας. Το ζητούμενο για ένα οργανισμό είναι η ανίχνευση των πιθανών συγκρουσιακών σχέσεων και  βέλτιστη επίλυση των συγκρούσεων.

Share: