• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Επιδημιολογικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στα συστήματα υγείας
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

H πανδημία COVID-19 προκαλεί παρατεταμένη υγειονομική, ανθρωπιστική, οικονομική και κοινωνική κρίση. Τα συστήματα υγείας παγκοσμίως εμφανίστηκαν απροετοίμαστα να αντιμετωπίσουν το μέγεθος της, καταδεικνύοντας σημαντικές ελλείψεις χρηματοοικονομικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού. Καταγράφονται συνεχιζόμενες αναπροσαρμογές των συστημάτων υγείας, τόσο για την κάλυψη έκτακτων αναγκών (εισροές και ταυτοποίηση κρουσμάτων, εντατικοποίηση νοσηλείας, προγράμματα μαζικών εθνικών εμβολιασμών) όσο και για τη συνέχιση παροχής ολικής φροντίδας υγείας στην κοινωνία των πολιτών. Η πανδημία έπληξε  την υγεία των COVID-19 νοσούντων, αλλά και πολλών ανθρώπων που, ενώ δε μολύνθηκαν, ζουν με χρόνια νοσήματα και υποβάθμισε την παρακολούθηση τους. Επιπλέον, επιβραδύνθηκαν  σημαντικές κατακτήσεις της κοινωνικής και προληπτικής ιατρικής (εμβολιασμοί παιδιών, εφηβική, μητρική και οικογενειακή ιατρική, ενδυνάμωση και φροντίδα ηλικιωμένων) ενώ ταυτόχρονα διευρύνθηκαν οι εθνοτικές και κοινωνικές ανισότητες. Οι διαμορφωτές κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών υγείας οφείλουν να ενσκήψουν στα θέματα αυτά και να εκπονήσουν προγράμματα αποτροπής και αποκατάστασης τους.

Share: