• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Γνώσεις γυναικών - επαγγελματιών υγείας σχετικά με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και τη δυνατότητα δευτερογενούς πρόληψής του
Περίληψη:

Σκοπός: Η διερεύνηση των γνώσεων γυναικών επαγγελματιών υγείας σχετικά με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και τις δυνατότητες δευτερογενούς πρόληψής του. Υλικό και μέθοδος: Στην έρευνα έλαβαν μέρος 151 ενήλικες γυναίκες, επαγγελματίες υγείας (νοσηλευτές, ιατροί, μαίες και βοηθοί νοσηλευτών), ηλικίας 18-65 ετών. Χρησιμοποιήθηκε κλειστού τύπου ερωτηματολόγιο με 66 ερωτήσεις. Εφαρμόστηκε η περιγραφική στατιστική. Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των γυναικών ( Ν=97, 64%) γνώριζε ότι ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι σε μεγάλο ποσοστό ιάσιμος. Λιγότερες από τις μισές γυναίκες του δείγματος (Ν=57, 38%) απάντησαν ότι συνδέεται με τη σεξουαλική δραστηριότητα. Το 46% των γυναικών γνώριζε ότι βάση της πρόληψης είναι το τεστ Παπανικολάου. 1 στις 10 περίπου γυναίκες αγνοούσε τη μέθοδο πρόληψης, ενώ το 76% πίστευε ότι πρόκειται για πολύ συχνή νόσο. Το 40% των γυναικών δε γνώριζε επακριβώς το σκοπό του τεστ Παπανικολάου. Συμπεράσματα: Οι γνώσεις των γυναικών επαγγελματιών υγείας είναι ελλιπείς. Κρίνεται αναγκαία η εισαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων που θα διευρύνουν τις γνώσεις των γυναικών επαγγελματιών υγείας πάνω στα ζητήματα πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Share: