• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Γνώσεις και εμπειρίες του νοσηλευτικού προσωπικού στην περιφέρεια Θεσσαλίας, σχετικά με τη δωρεά οργάνων
Περίληψη:

Εισαγωγή: Η δωρεά οργάνων συνιστά μια πράξη ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και ένα δώρο ζωής στους ανθρώπους που περιμένουν στις λίστες αναμονής για   μεταμόσχευση με την προσδοκία αποκατάστασης της ποιότητας της ζωής τους. Τα όργανα που δωρίζονται μετά το θάνατο είναι η καρδιά, οι πνεύμονες, οι νεφροί, το ήπαρ, το πάγκρεας, το λεπτό έντερο καθώς ιστοί και κύτταρα όπως (δέρμα, οστά, βαλβίδες της καρδιάς, χόνδροι κ.α) Οι νοσηλευτές παίζουν σημαντικό ρόλο στη φροντίδα του πιθανού δότη, καθώς και στη σωστή ενημέρωση και υποστήριξη του  οικογενειακού και ευρύτερου περιβάλλοντός του. 
Σκοπός: Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των γνώσεων και εμπειριών των νοσηλευτών στον Νομό της Θεσσαλίας στη έννοια του εγκεφαλικού θανάτου, της μεταμόσχευσης και της δωρεάς οργάνων. 
Μεθοδολογία: Η έρευνα διεξήχθη σε 5 Νοσοκομεία της Θεσσαλίας: από το Δεκέμβριο 2014 έως το Φεβρουάριο 2016. Για τη συλλογή των δεδομένων συμπληρώθηκε από τους νοσηλευτές ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε για το σκοπό της μελέτης και περιείχε τριάντα (30) κλειστές ερωτήσεις.. Διανεμήθηκαν συνολικά 750. Η στατιστική ανάλυση έγινε µε τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS-17. 
Αποτελέσματα: Από τα 750 ερωτηματολόγια, απαντήθηκαν 618 (ποσοστό ανταπόκρισης 82,4%). Από τους συμμετέχοντες το 80.2% (n=496) ήταν γυναίκες,  και το 63% (n=389) απόφοιτοι του T.E.I. To 73.1% (n=452) γνώριζε ότι υπάρχει σχετικό νομοθετικό πλαίσιο για τη δωρεά οργάνων και τη μεταμόσχευση. To 63.1% (n=390) απάντησε ότι ο εγκεφαλικός θάνατος δεν είναι αναστρέψιμος. Για τη δωρεά οργάνων το 41.4% (n=256)του νοσηλευτικού προσωπικού, είχε ενημερωθεί από τα ΜΜΕ. Μόνο το 3.2% (n=20) έχει υπογράψει επίσημα κάρτα δότη, ενώ το 96,8% (n=598) όχι. 
Συμπεράσματα:. Οι νοσηλευτές είχαν θετικές στάσεις και απόψεις σχετικά με τη δωρεά οργάνων, παρόλο αυτά όμως υπήρχαν επιφυλάξεις και κάποια κενά γνώσεων, τα οποία καθιστούν αναγκαία την οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων. Οι γνώσεις και οι στάσεις των νοσηλευτών μπορεί να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση και στην προσέγγιση της οικογένειας.

Share: