• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
H Επίδραση των Ψυχοτρόπων Ουσιών στη Δημιουργικότητα των Ζωγράφων
Περίληψη:

Εισαγωγή. Η δημιουργικότητα αποτελεί κεντρικό χαρακτηριστικό της Τέχνης, με τη ζωγραφική να είναι μία από τις δημιουργικές της εκφράσεις. Η ζωγραφική χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος μέτρησης της δημιουργικότητας σε κλινικές μελέτες που εξέτασαν τη σχέση της δημιουργικότητας με τις ναρκωτικές ουσίες. Σκοπός. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης της δημιουργικότητας και της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών. Επιπλέον, διερευνήθηκε εάν η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών ωθεί τους ζωγράφους σε συγκεκριμένη εικαστική γραφή. Υλικό και Μέθοδος. Με τη μέθοδο PICO διαμορφώθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης. Στη συνέχεια, ακολούθησε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας με συστηματικό τρόπο στις βάσεις δεδομένων PubMed, ScienceDirect και Google Scholar. Από τα άρθρα που συγκεντρώθηκαν έγινε η τελική επιλογή δώδεκα άρθρων που αφορούσαν τη διερεύνηση της συσχέτισης των ψυχοτρόπων ουσιών και της δημιουργικότητας σε υπό μελέτη πληθυσμό αποτελούμενο από ζωγράφους. Αποτελέσματα. Σχεδόν όλες οι μελέτες έδειξαν αλλαγές στην εκφραστική γλώσσα των ζωγράφων λόγω της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, που οδήγησαν στην εξπρεσιονιστική γραφή. Η πλειονότητα των μελετών δεν έδειξε σημαντικά θετική συσχέτιση μεταξύ της δημιουργικότητας και της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών. Συμπεράσματα. Η συσχέτιση των ψυχοτρόπων ουσιών και της δημιουργικότητας φαίνεται να επηρεάζεται από το είδος της εικαστικής γραφής που χρησιμοποιείται από τον καλλιτέχνη για την παραγωγή του δημιουργικού προϊόντος.

Share: