• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Περίληψη:

Η αξιολόγηση των απόψεων των ασθενών δείχνει στους ασθενείς ότι οι επαγγελματίες υγείας φροντίζουν για την τη συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση των υπηρεσιών υγείας. Επίσης δείχνει ότι είμαστε ευσυνείδητοι επαγγελματίας μέσα σε μια γνήσια ανθρωπιστική εργασία. Η παρούσα ανασκόπηση αναλύει τα θεωρητικά και μεθοδολογικά προβλήματα που έχουν προκύψει από τις προσπάθειες να μετρηθεί και να ποσοτικοποιηθεί η νοσηλευτική φροντίδα. Τα αμιγώς αριθμητικά στοιχεία είναι πιθανώς ‘αποστειρωμένα’ χωρίς οποιαδήποτε διορατικότητα στις προσωπικές έννοιες. Αφ' ετέρου οι καθαρώς ποιοτικές μέθοδοι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως. Η συγκεκριμένη κριτική ανασκόπηση ολοκληρώνεται με τη διατύπωση απλών ερωτήσεων που μπορούν να βοηθήσουν στη διερεύνηση και διαπραγμάτευση των νοσηλευτικών αναγκών των ασθενών. Δύο απλές ερωτήσεις προτείνονται ως παραδείγματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη καθημερινή κλινική πρακτική από τους νοσηλευτές που φροντίζουν για τους ηλικιωμένους ασθενείς

Share: