• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της ντροπής και του σωματικού πόνου
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Η ντροπή είναι κοινωνικό συναίσθημα και επηρεάζει άμεσα την εικόνα του εαυτού, καθώς και την αντίληψη σχετικά με τη γνώμη των άλλων για τον εαυτό. Το ίδιο συμβαίνει και με τον σωματικό πόνο και την ασθένεια. Η παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε για να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ της ντροπής και ενός παρελθοντικού σωματικού πόνου. Τα 384 υγιή άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα αποτελούνταν από 57 άτομα που ανέφεραν ότι είχαν ντραπεί για έναν παρελθοντικό σωματικό πόνο, ενώ η άλλη ομάδα αποτελούνταν από 327 άτομα που ανέφεραν ότι δεν είχαν ντραπεί. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: α) Ένα ερωτηματολόγιο κοινωνικοδημογραφικών στοιχείων, β) Η κλίμακα εξωτερικής ντροπής OAS, γ) η κλίμακα εσωτερικής ντροπής ESS και δ) η κλίμακα μέτρησης ψυχοπαθολογίας SCL-90. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, τα άτομα που ανέφεραν ότι είχαν ντραπεί για ένα παρελθοντικό βίωμα σωματικού πόνου, είχαν υψηλότερα επίπεδα εσωτερικής και εξωτερικής ντροπής, ψυχοπαθολογίας και αυτοεπίκρισης και ήταν σύμφωνα με ευρήματα προηγούμενων μελετών. Μέσα από την παρούσα μελέτη έγινε εμφανής η αναγκαιότητα αξιολόγησης και συνεκτίμησης της ντροπής των ασθενών από τους ειδικούς κατά τον σχεδιασμό του θεραπευτικού πλάνου.

Share: