• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Η επαγγελματική εξουθένωση νοσηλευτών σε νοσοκομεία των Αθηνών και της επαρχίας
Περίληψη:

Σκοπός: Η καταγραφή των επιπέδων της επαγγελματικής εξουθένωσης (Ε.Ε) σε νοσηλευτές που εργάζονται σε νοσοκομεία των Αθηνών και των επαρχιακών πόλεων με στόχο να εντοπιστούν διαφορές ανάλογα με τον τομέα εργασίας, αλλά και μεταξύ Αθηνών και επαρχίας. Υλικό και Μέθοδος: 448 νοσηλευτές νοσοκομείων της Αθήνας και της επαρχίας από τον παθολογικό τομέα , τον χειρουργικό τομέα και τα τμήματα επειγόντων περιστατικών έλαβαν μέρος στην έρευνα. Έγινε περιγραφική στατιστική ανάλυση, ενώ το T-test χρησιμοποιήθηκε για τις συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων υποομάδων. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε στο 0.05. Χρησιμοποιήθηκε το SPSS 16.0. Αποτελέσματα: Το 34% των εργαζομένων εμφάνισε υψηλή συναισθηματική εξάντληση, το 44% υψηλή αποπροσωποποίηση και το 60% χαμηλά προσωπικά επιτεύγματα. Οι εργαζόμενοι σε νοσοκομεία της περιφέρειας εμφάνιζαν υψηλότερη αποπροσωποποίηση. Οι εργαζόμενοι στον χειρουργικό τομέα εμφάνισαν χαμηλότερο μέσο όρο συναισθηματικής εξάντλησης και αποπροσωποποίησης σε σχέση με τους εργαζόμενους των δύο άλλων τομέων, με στατιστικά σημαντική διαφορά. Συμπεράσματα: Οι νοσηλευτές της επαρχίας και όσοι εργάζονται στον παθολογικό τομέα και τον τομέα επειγόντων περιστατικών είναι οι πλέον ευάλωτοι στην εμφάνιση του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης.

Share: