• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Η Επαγγελματική Εξουθένωση σε Δείγμα Ελλήνων Φυσικοθεραπευτών
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Υπόβαθρο: Η επαγγελματική Εξουθένωση είναι ένα ψυχοκοινωνικό σύνδρομο, που ορίζεται ως μια κατάσταση σωματικής, συναισθηματικής και ψυχικής εξάντλησης, η οποία εμφανίζεται σε άτομα που εργάζονται σε μεγάλα περιβάλλοντα εργασίας, ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες κοινωνίες. Μέθοδος: Για τη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης, ορίστηκε η αξιολόγηση φυσικοθεραπευτών που θα εργάζονται σε δημόσια, ιδιωτικά νοσοκομεία και κέντρα αποκατάστασης στο νομό Αττικής, κατά το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2009 – Μάιος του 2010. Με τυχαία δειγματοληψία, 176 φυσιοθεραπευτές συμπλήρωσαν ανώνυμο ερωτηματολόγιο, το οποίο εκτός της κλίμακας MBI, περιελάμβανε ερωτήσεις που αφορούσαν σε κοινωνικοδημογραφικά στοιχεία καθώς και ερωτήσεις που σχετίζονται με την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Αποτελέσματα: Ο παράγοντας που επηρεάζει περισσότερο την επαγγελματική εξέλιξη των φυσιοθεραπευτών του δείγματος ήταν το μορφωτικό επίπεδο, με ποσοστό 65,1% και η προσωπικότητα με ποσοστό 62,9%. Από το σύνολο των συμμετεχόντων, το 52% έδειξε χαμηλή συναισθηματική εξάντληση, το 45,3% μέτρια έλλειψη προσωπικής εκπλήρωσης - προσωπικών επιτευγμάτων και το 49,1% χαμηλή αποπροσωποποίηση. Με την πολυπαραγοντική γραμμική εξάρτηση διαπιστώθηκε ότι παράγοντες κινδύνου είναι α) το φύλο για τη συναισθηματική εξάντληση (p = 0,037) και β) η ηλικία για την έλλειψη προσωπικής εκπλήρωσης - προσωπικών (p=0,003). Συμπεράσματα: Η επαγγελματική εξουθένωση είναι ένα κοινό πρόβλημα στους φυσιοθεραπευτές του δείγματος. Περαιτέρω έρευνα απαιτείται προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα όχι μόνο για την αναγνώριση αυτού του φαινομένου, αλλά και για την πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση

Share: