• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Η επαγγελματική εξουθένωση σε συνοδούς κατασκηνώσεων ατόμων με αναπηρία.
Περίληψη:

Εισαγωγή: Η επαγγελματική εξουθένωση αποτελεί ένα σύνδρομο σωματικής και ψυχικής εξάντλησης στο χώρο εργασίας με συμπτώματα που εμφανίζονται ύστερα από συχνή και μακροχρόνια έκθεση του εργαζόμενου σε αντίξοες εργασιακές συνθήκες ιδιαίτερα στον τομέα της ειδικής αγωγής όπου παρατηρείται επαγγελματική εξουθένωση σε μεγαλύτερο βαθμό εξαιτίας της φύσης του επαγγέλματος. Σκοπός: Η εργασία είχε ως σκοπό να εξετάσει την πιθανότητα ύπαρξης επαγγελματικής εξουθένωσης σε συνοδούς κατασκηνώσεων σε άτομα με αναπηρίες. Υλικό – Μέθοδος: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 35 συμμετέχοντες (11 άντρες και 24 γυναίκες) με διαφορετικές ειδικότητες ειδικής αγωγής, όλοι συνοδοί ατόμων με αναπηρία σε καλοκαιρινές κατασκηνώσεις. Κάθε συμμετέχοντας συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο επαγγελματικής εξουθένωσης (Maslach & Jackson, 1986) που αποτελείται από 22 ερωτήσεις που αξιολογούν τους παράγοντες συναισθηματικής εξάντλησης, αποπροσωποποίησης και έλλειψης προσωπικής επίτευξης. Αποτελέσματα: Η ανάλυση Omega ω total ανέδειξε εσωτερική συνοχή που κυμάνθηκε από καλή (ω total = .72) έως υψηλή (ω total = .91) καθώς και θετική συσχέτιση των παραγόντων μεταξύ τους. Η στατιστική ανάλυση για ανεξάρτητα δείγματα ανέδειξε διαφορές σχετικά με τους παράγοντες έλλειψης προσωπικής επίτευξης (t = -1,9 , df = 33, p = 0,32) και αποπροσωποποίησης (t = -2,59 , df = 33, p = .014) με βάση την ενασχόληση τους με άσκηση κατά την κατασκηνωτική περίοδο. Η ανάλυση απλής διακύμανσης (Αnova) έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές στον παράγοντα αποπροσωποποίηση (F (3, 33) = , 2,81, p = .043, η2 =.076 ), στην εξάντληση (F (3, 33) = , 335, p = .032, η2 =.084 ) και στην προσωπική επίτευξη (F (3, 33) = 4.67, p = .008, η2 =.090 ) σε σχέση με την ικανοποίηση από την εργασία τους και την αναπηρία των συνοδευόμενων ατόμων. Συμπεράσματα: Η ψυχική κόπωση των συμμετεχόντων εμφανίστηκε έντονη παρόλη την βραχύχρονη φύση του επαγγέλματος του συνοδού σε κατασκηνώσεις ατόμων με αναπηρία, κάτι που αποδίδεται στην έκθεση σε υπερβολικό φόρτο εργασίας και ωρών απασχόλησης και επηρεάζεται από την φύση της αναπηρίας του μαθητή, την συμμετοχή ή όχι των συνοδών σε άσκηση και την ικανοποίησή τους από την κύρια εργασία τους εκτός κατασκήνωσης.

Share: