• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Η επίδραση της μουσικής στην εγκεφαλική ανάπτυξη του πρόωρου βρέφους
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Οι πρόωρες γεννήσεις αποτελούν σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας με σοβαρές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των βρεφών αυτών, οι οποίες υφίστανται καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης της μουσικής παρέμβασης στην εγκεφαλική λειτουργία του πρόωρου νεογνού στη διάρκεια παραμονής τους σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ). Σε μια περίοδο έντονης νευρωνικής ανάπτυξης, η παραμονή στην ΜΕΝΝ συνεπάγεται παράγοντες που δύνανται να εκλύσουν αντιδράσεις στρες στον οργανισμό του νοσηλευόμενου πρόωρου βρέφους, όπως θόρυβοι,επίπονες ιατρικές διαδικασίες, και περιορισμός γονεϊκής επαφής/παρουσίας.Η παρέμβαση μέσω της μουσικής, αποτελεί μια περιβαλλοντική παρέμβαση που συμβάλλει στη νευρωνική ανάπτυξη του βρέφους, καθώς εμπλουτίζει το περιβάλλον έκθεσης του νεογνού, συνδέεται με μείωση του στρες και αποτελεί ένδειξη κοινωνικής παρουσίας, όπως διαφαίνεται από μια σειρά μελετών που καταγράφουν τον ενισχυτικό ρόλο και τη συμβολή της μουσικής στην εγκεφαλική λειτουργία των πρόωρων νεογνών, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στις ΜΕΝΝ. 

Share: