• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Η επίδραση της οργανωσιακής συμπεριφοράς στην επίτευξη των στόχων ενος νοσηλευτικού τμήματος
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή: Η οργανωσιακή κουλτούρα στο νοσοκομείο είναι το καθοριστικό στοιχείο που επιδρά στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αποτελεσματικότητα και ικανοποίηση των εργαζομένων καθώς και στην αύξηση των κινήτρων για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού. Η θετική οργανωσιακή συμπεριφορά και το ψυχολογικό κεφάλαιο αναδεικνύονται ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πηγές εργασιακής υποκίνησης και ευεξίας για τον εργαζόμενο. Σκοπόςτου άρθρου είναι, να αναδείξει τη συμβολή της οργανωσιακής κουλτούρας στην επίτευξη των στόχων ενός νοσηλευτικού τμήματος, να συνδέσει την απόδοση και την ικανοποίηση των εργαζομένων με μη οικονομικά κίνητρα και να θέσει υπόψη της ηγεσίας τη διαμόρφωση κινήτρων. Μεθοδολογία: Χρησιμοποιήθηκαν άρθρα ηλεκτρονικών περιοδικών του διαδικτύου κυρίως της τελευταίας δεκαετίας με λέξεις κλειδιά όπως οργανωτική συμπεριφορά, νοσηλευτική διοίκηση, ψυχολογία στο χώρο εργασίας, νοσηλευτική ηγεσία. Αποτελέσματα: Τα άτομα επενδύουν στους πόρους τους προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες και έχουν την τάση όχι μόνο να προστατεύσουν αυτούς τους πόρους αλλά και να τους συσσωρεύσουν. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι κατέχουν υψηλά επίπεδα πόρων, είναι πιο ικανοί και βιώνουν χαμηλότερα επίπεδα εξάντλησης. Η θετική οργανωτική συμπεριφορά σχετίζεται θετικά με τη δέσμευση του εργαζομένου, την εμπλοκή, την αυτοαποτελεσματικότητα. Συμβάλλει στην εξεύρεση νοήματος από την εργασία, τη μείωση της επαγγελματικής εξουθένωσης, την ενδυνάμωση και οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης. Σημαντικός αναδεικνύεται ο ρόλος της ηγεσίας. Συμπεράσματα: Η θετικότητα μπορεί να οδηγήσει τον εργαζόμενο στην ευημερία στον χώρο εργασίας και κατ’ επέκταση στην οικογενειακή και προσωπική ευημερία Η στήριξη των αξιών του οργανισμού θα προσφέρει ψυχολογική ασφάλεια στον εργαζόμενο, προσδίδοντας «ταυτότητα», αίσθημα του «ανήκειν», έχοντας σκοπούς. Η ηγεσία θα πρέπει να καλλιεργεί διαρκώς τα οφέλη του ατόμου και της ομάδας από τη θετική οργανωσιακή συμπεριφορά, παράγοντα που θα ενδυναμώσει τον εργαζόμενο να ανταποκριθεί σε ένα ευρύ φάσμα ενός απαιτητικού περιβάλλοντος, όπως εκείνου του νοσοκομείου.

Share: