• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Η Επίδραση της Ψηφιακής Εγγραμματοσύνης στη Συμμόρφωση Χρόνιων Πασχόντων με την Φαρμακευτική Αγωγή
Περίληψη:

Η εγγραμματοσύνη υγείας και η ψηφιακή εγγραμματοσύνη υγείας αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για τη διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων στο χώρο της δημόσιας υγείας. Η υγεία των ατόμων εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις ικανότητές τους να πραγματοποιούν ένα σύνολο συμπεριφορών. Η ηλεκτρονική υγεία με την ευρεία εξάπλωσή της μέσω του διαδικτύου μπορεί να επιτρέπει και να ενισχύει την αλλαγή συμπεριφοράς σε θέματα υγείας, πεποιθήσεων και συμπεριφορών συμμόρφωσης ή μη με την φαρμακευτική αγωγή σε άτομα με χρόνια νοσήματα. Η παρούσα ανασκοπική μελέτη έχει ως σκοπό να διερευνήσει τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα ως προς την επίδραση της ψηφιακής εγγραμματοσύνης στη συμπεριφορά συμμόρφωσης με την φαρμακευτική αγωγή ατόμων με χρόνια νοσήματα. Αναζητήθηκαν άρθρα τελευταίας δεκαετίας που αφορούν την εγγραμματοσύνη υγείας, την ψηφιακή εγγραμματοσύνη και τη συμμόρφωση με την φαρμακευτική αγωγή ατόμων με χρόνια νοσήματα στις επιστημονικές βάσεις δεδομένων PubΜed, Googlescholar και Google. Τα αποτελέσματα της μελέτης κατέδειξαν πως το χαμηλό επίπεδο εγγραμματοσύνης υγείας, οι μη επαρκείς δεξιότητες των ατόμων με χρόνια νοσήματα στην αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, καθώς και η πληθώρα των πληροφοριών του διαδικτύου, καθιστούν τα άτομα ευάλωτα στην παραπληροφόρηση που σχετίζονται με θέματα υγείας επηρεάζοντας έτσι τη συμπεριφορά συμμόρφωσης με την φαρμακευτική αγωγή.

Share: