• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Η ποιότητα φροντίδας υγείας των ΤΕΠ στην Ελλάδα
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Σκοπός: Η έννοια της ποιότητας της υγείας είναι πολυδιάστατη και ορίζεται σε σχέση με τον βαθμό ικανοποίησης του ασθενή και τα κέρδη και τις ζημίες που υπάρχουν σε μια διαδικασία περίθαλψης. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια παρουσίαση και μια βιβλιογραφική αναδρομή των παραγόντων της ποιότητας της υγείας σε σχέση με την λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στην Ελλάδα.
Υλικό-Μέθοδος: Στην εργασία αυτή προσδιορίστηκαν οι δείκτες που αφορούν την δομή, τις δραστηριότητες και την έκβαση προκειμένου να αξιολογηθεί η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, εκτιμήθηκε η χρήση συστημάτων διαλογής στα ΤΕΠ και μελετήθηκε η χρήση πληροφοριακών συστημάτων στα ΤΕΠ. Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικών άρθρων στις Ηλεκτρονικές Βάσεις δεδομένων Medline/Pubmed και GoogleScholar καθώς και σε βιβλία, επιστημονικά περιοδικά και ιστοσελίδες με την βοήθεια λέξεων κλειδιών. Η αναζήτηση έγινε μέσω του εσωτερικού δικτύου του πανεπιστημίου απ’ όπου η πρόσβαση σε αρκετές ψηφιακές τοποθεσίες και ψηφιακές βιβλιοθήκες ήταν ελεύθερη.
Αποτελέσματα: Η ορθολογική διαχείριση των συστημάτων διαλογής ασθενών επιτρέπει την έγκαιρη αντιμετώπιση των επειγόντων περιπτώσεων και διευκολύνει την ροή των ασθενών στα ΤΕΠ. Τα νέα πληροφοριακά-τεχνολογικά συστήματα διευκολύνουν τις διαδικασίες στα ΤΕΠ, την παρακολούθηση του ασθενούς, την διασύνδεση με τα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου (ακτινολογικό, εργαστήρια, μικροβιολογικό κ.λπ.) και βελτιώνουν την καθημερινή λειτουργία και την υποστήριξη ιατρικών αποφάσεων.
Συμπεράσματα: Η καταγραφή των δεικτών αξιολόγησης στα ΤΕΠ αποτελεί μια δυναμική αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και βοηθά στο προγραμματισμό πολιτικών βελτίωσης των ΤΕΠ. Τα συστήματα διαλογής ασθενών διευκολύνουν την ορθολογική ροή των ασθενών. Επίσης, η ενσωμάτωση πληροφοριακών συστημάτων βελτιστοποιεί την λειτουργία των ΤΕΠ και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Share: