• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Η προσέγγιση του ασθενούς ή συνάντηση φροντίδας: μια προστιθέμενη αξία για τη νοσηλευτική
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή: Οι νοσηλευτές κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας πραγματοποιούν πολλές κλινικές συναντήσεις. Κάθε κλινική συνάντηση με τον ασθενή είναι μοναδική και διέπεται από ένα ευρύ σύνολο αρχών, που είναι ικανές να εφαρμόζονται με ευελιξία ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς αλλά και την περίσταση.
Σκοπός: Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η ανασκόπηση δομικών στοιχείων στην προσέγγιση μέσω σχέσης νοσηλευτή-ασθενούς, η παρουσίαση του διαφαινόμενου αντίκτυπου στη μείωση του ποιοτικού ελλείμματος και η υποστήριξη περιβάλλοντος που προωθεί τη φροντίδα. 
Υλικό-Μέθοδο: Περιλαμβάνονται μελέτες που προωθούν τη γνώση σχετικά με την έννοια της προσέγγισης. Το θεωρητικό πλαίσιο της βιβλιογραφίας αναζητήθηκε σε άρθρα ανασκόπησης και  ερευνητικά άρθρα, που υποστήριζαν το σκοπό. Η αξιοποίηση της έρευνας υποστηρίχθηκε με άρθρα τεκμηριωμένης φροντίδας και διαχείρισης της ποιότητας. Η αναζήτηση άρθρων πραγματοποιήθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed και Google Scholar στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Ακολούθησε δευτερογενής αναζήτηση, χωρίς χρονικό περιορισμό.
Αποτελέσματα: Η σχέση νοσηλευτή- ασθενούς αποτελεί τη βάση για τη νοσηλευτική πρακτική. Η εμπειρία νοσηλείας των ασθενών είναι ένας σημαντικός δείκτης ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης. Όμως, οι συμβατικοί δείκτες αγνοούν τη διαπροσωπική πτυχή στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης, η οποία έχει τεράστιο αντίκτυπο στα αποτελέσματα. 
Συμπεράσματα: Σε περιβάλλοντα  υγειονομικής περίθαλψης που βασίζονται στις αξίες, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών εξαρτάται από την ικανότητά μας να εντοπίζουμε τα προβλήματα και να αλληλεπιδρούμε αποτελεσματικά με τους ασθενείς, παρακολουθώντας δηλαδή ταυτόχρονα τις αντιλήψεις των ασθενών όσον αφορά στην εμπειρία φροντίδας.

Share: