• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Η στάση των νοσηλευτών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας απέναντι στην Πρωτοβάθμια Νοσηλευτική
Περίληψη:

Έχουν αναφερθεί στην βιβλιογραφία σημαντικά πλεονεκτήματα από την υιοθέτηση της Πρωτοβάθμιας Νοσηλευτικής ως σύστημα παροχής φροντίδας στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Το νοσηλευτικό προσωπικό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχή εφαρμογή της Πρωτοβάθμιας Νοσηλευτικής. Είναι σημαντικό για το σχέδιο υλοποίησης να είναι γνωστό εκ των προτέρων τις στάσεις και απόψεις των νοσηλευτών σχετικά με την Πρωτοβάθμια Νοσηλευτική. Οι γνώσεις αυτές θα χρησιμοποιηθούν από την νοσηλευτική διοίκηση και θα επιτρέψουν την δημιουργία ενός σωστού σχεδίου υλοποίησης έτσι ώστε να επιτευχθεί η επιτυχής εφαρμογή της Πρωτοβάθμιας Νοσηλευτικής. Σκοπός και Μέθοδος Η παρούσα μελέτη είναι μια μη πειραματική περιγραφική έρευνα με στόχο να εντοπίσει τη στάση των νοσηλευτών απέναντι στην Πρωτοβάθμια Νοσηλευτική ως σύστημα παροχής φροντίδας. Η μελέτη διεξήχθη σε μια Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 8 κλινών που ανήκει σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου της Σκοτία. Το δείγμα αποτελούνταν από το σύνολο των 38 νοσηλευτών που εργάζονταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας κατά την διάρκεια της έρευνας. Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι νοσηλευτές ήταν ενήμεροι και ικανοί να αναγνωρίσουν τα οφέλη και τα μειονεκτήματα της Πρωτοβάθμιας Νοσηλευτικής έτσι όπως αναφέρονται στην βιβλιογραφία. Η στάση των νοσηλευτών σχετικά με την εφαρμογή της Πρωτοβάθμιας Νοσηλευτικής ήταν θετική. Οι νοσηλευτές συμφωνούν με τις θετικές επιπτώσεις της εφαρμογής Πρωτοβάθμιας Νοσηλευτικής που παρέχει περισσότερη ικανοποίηση και αυτονομία στους ασθενείς. Συμπεράσματα Η Πρωτοβάθμια Νοσηλευτική συνιστά μια αλλαγή από το παραδοσιακό σύστημα της ιεραρχικής κατανομής καθηκόντων που οδηγεί στον κατακερματισμό της παρεχόμενης φροντίδας. Οι νοσηλευτές είναι πρόθυμοι να αλλάξουν σύστημα παροχής φροντίδας και θέλουν να μάθουν περισσότερα για τον τρόπο βελτίωσης της φροντίδας των ασθενών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.

Share: