• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Η συμβολή της διοίκησης ολικής ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας. Συγκριτική ανάλυση μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Η ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας είναι πολύ σημαντική για την παροχή φροντίδας υγείας στους ασθενείς. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) αποτελεί ένα σύστημα διοίκησης που επικεντρώνεται στον άνθρωπο και στοχεύει στην βελτιστοποίηση της παρεχόμενης υπηρεσίας και κατ’ επέκταση στην ικανοποίηση του πελάτη και στην ικανοποίηση και δραστηριοποίηση όλων των εμπλεκομένων με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Στον υγειονομικό τομέα, η έννοια της ΔΟΠ αφορά υπηρεσίες που είναι προσβάσιμες και παρέχονται με αποτελεσματικό και οικονομικά αποδεκτό τρόπο με επίκεντρο τον ασθενή και το οικογενειακό του περιβάλλον. Στην Ελλάδα μέχρι πρόσφατα, τα περισσότερα νοσοκομεία δεν έθεταν στόχους για την ποιότητα. Τα τελευταία χρόνια, όμως, γίνονται προσπάθειες με πρότυπα και εργαλεία της ΔΟΠ σε μεμονωμένα τμήματα νοσοκομείων. Αντίθετα, χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία εφαρμόζουν τις αρχές της ΔΟΠ στον τομέα της υγείας με επιτυχία, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Share: