• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Ικανοποίηση και Πρόσβαση των Μεταναστών και Προσφύγων στις Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Περίληψη:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της αυξημένης  εισροής μεταναστών και προσφύγων τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις κατά την παροχή φροντίδας υγείας. Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) είναι το πρώτο σημείο εισόδου στο σύστημα υγείας στις περισσότερες χώρες. Σκοπός της ανασκόπησης  ήταν η ανάδειξη των παραγόντων που συμβάλλουν στην πρόσβαση και την  ικανοποίηση των μεταναστών και προσφύγων από τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη Ελλάδα. Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση παρουσιάζοντας άρθρα της τελευταίας πενταετίας από τις  βάσεις δεδομένων pubmed, google scholar και Scopus στην  Αγγλική και ελληνική γλώσσα.  H ανασκόπηση παρέχει αναλύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες από την πρόσβαση και την ικανοποίησή τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες ΠΦΥ στην Ελλάδα. Οι διεπιστημονικές συνεργατικές προσεγγίσεις συμβάλλουν στην ποιοτικότερη παροχή φροντίδας ενισχύοντας τις συνεργασίες μεταξύ πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και κοινοτικής συμμετοχής.

Share: