• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Κατάθλιψη και διασχιστικές διαταραχές
Περίληψη:

Περίληψη: Σύμφωνα με τη Γνωστική ψυχολογική θεωρία για την κατάθλιψη, οποιαδήποτε συναισθηματική αντίδραση του ατόμου καθορίζεται από τον τρόπο με τον οποίο το ίδιο το άτομο διαχειρίζεται τις εμπειρίες του. Κάθε άτομο διαθέτει ένα «νοητικό σχήμα» σύμφωνα με το οποίο επεξεργάζεται τις εμπειρίες επιτρέποντας ή όχι στον εαυτό του να βιώσει την κατάθλιψη. Η διάσχιση ορίζεται ως μια αντίδραση αποφυγής η οποία έχει σαν σκοπό να προστατέψει το άτομο από την έκθεση σε στρεσογόνες καταστάσεις. Η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία είχε σαν στόχο τη διερεύνηση του αν και κατά πόσο η κατάθλιψη σχετίζεται με τις Διασχιστικές Διαταραχές. Στα πλαίσια της εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας σε δείγμα καταθλιπτικών ασθενών. Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκαν δύο αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια: α) το ερωτηματολόγιο για την κατάθλιψη του Beck και β) η Κλίμακα Διασχιστικής Εμπειρίας του Bernstein με στόχο να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ της κατάθλιψης και των Διασχιστικών Διαταραχών. Τα δεδομένα που προέκυψαν αναλύθηκαν με στατιστικές μετρήσεις και ερμηνεύτηκαν λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές έρευνες που έχουν προηγηθεί. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα παρουσιάζεται μία αρκετά ισχυρή θετική συσχέτιση του βαθμού της κατάθλιψης με τις διασχιστικές εμπειρίες, οι ασθενείς με υψηλό βαθμό κατάθλιψης βιώνουν διασχιστικές εμπειρίες αρκετά συχνότερα από ασθενείς με χαμηλή βαθμολογία στην κλίμακα της κατάθλιψης.

Share: