• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Κλινικές δοκιμές: η σημασία τους για τους ασθενείς και τους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης
Συντάκτες άρθρου:
Περίληψη:

Εισαγωγή: Οι κλινικές δοκιμές είναι ένας τύπος ερευνών που επιχορηγούνται για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και θεραπειών από φαρμακευτικές εταιρείες και εφαρμόζονται βάση ελεγχόμενου κανονιστικού πλαισίου σε πολλά Νοσοκομεία. 
Σκοπός της παρούσης ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση της σημασίας των κλινικών δοκιμών για τους ασθενείς και τους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης. 
Μεθοδολογία: Διενεργήθηκε αναζήτηση ερευνητικών δεδομένων, τα οποία συλλέχθηκαν μέσα από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, Google Scholar και ΙΑΤΡΟΤΕΚ κατά το διάστημα 2000-2020. 
Αποτελέσματα: Οι κλινικές δοκιμές είναι ένας τύπος ερευνών που μπορούν να αποφέρουν πολλά κέρδη, στην ποιότητα φροντίδας υγείας των ασθενών, στη ιατρική περίθαλψη στους γιατρούς και γενικά στην ιατρική έρευνα, στην οικονομία των νοσοκομείων και την προώθηση της οικονομίας μια χώρας γενικότερα. Στην Ελλάδα, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, η διείσδυσή τους είναι μικρή. Ωστόσο, εφόσον εκλείψουν ή υπερκεραστούν τα βασικά θεσμικά εμπόδια και υπάρξει η σχετική πολιτική βούληση διαφαίνονται σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. 
Συμπεράσματα: Παρόλο που η διείσδυσή των κλινικών μελετών στο σύστημα υγείας έχει αποδείξει πολλά οφέλη τόσο για τους ασθενείς και την ανάπτυξη της ιατρικής περίθαλψης και καινοτομίας, όσο και για την οικονομική υποστήριξη των νοσοκομείων και την γενικότερη συμβολή τους στην οικονομία μιας χώρας στην Ελλάδα η εφαρμογή τους περιορίζεται κυρίως λόγω γραφειοκρατίας, θεσμικών και πολιτικών αστοχιών. 

Share: