• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Μελέτη της επίπτωσης των κατακλίσεων σε ασθενείς ΜΕΘ
Περίληψη:

Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση της συχνότητας, της βαρύτητας και της εντόπισης των κατακλίσεων σε ασθενείς ΜΕΘ. Υλικό και Μέθοδος: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στη ΜΕΘ του ΠΓΝ Λάρισας. Το μελετώμενο πληθυσμό αποτέλεσαν το σύνολο των ασθενών (n=236) που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ κατά τη διάρκεια ενός έτους (1/1/2006 – 31/12/2006). Για την εκτίμηση των ασθενών υψηλού κινδύνου χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Gubbin and Jackson και για το στάδιο κατάκλισης η κλίμακα Shea. Αποτελέσματα: Όσον αφορά τη συχνότητα των κατακλίσεων η Επίπτωση Πυκνότητας ήταν 0,03 κατακλίσεις ανά ημέρα και ο Επιπολασμός 24,3%. Σύμφωνα με τη σταδιοποίηση το 17,6% ήταν 1ου βαθμού, το 55,3% 2ου βαθμού, το 20,0% 3ου βαθμού και το 7,1% 4ου βαθμού, με συχνότερο σημείο εμφάνισης τον κόκκυγα, τους γλουτούς και τις πτέρνες. Συμπεράσματα: Η συχνότητα των κατακλίσεων ήταν παρόμοια με τα διεθνή δεδομένα που αφορούν τις ΜΕΘ. Η εφαρμογή νέων στρατηγικών θεραπείας, η βελτίωση της νοσηλευτικής φροντίδας, η ενίσχυση της στελέχωσης, η αναβάθμιση του εξοπλισμού αλλά και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού θεωρούνται απαραίτητα για την αντιμετώπιση των κατακλίσεων.

Share: