• Περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
  • Δημοσίευση χωρίς κόστος
  • Περιοδικό με διαδικασία αξιολόγησης
  • Ελληνικά
  • English
Μελέτη του μετατραυματικού στρες στον πληθυσμό της αρχαίας Ολυμπίας μετά τις φωτιές του 2007
Περίληψη:

Εισαγωγή: Το μετατραυματικό στρες αποτελεί μία από τις πιο συχνές όσο και εξουθενωτικές για το άτομο ψυχολογικές οντότητες που διαδράμουν μετά από μία καταστροφή. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της ψυχοπαθολογίας και της επιθετικότητας σε άτομα που είχαν εκτεθεί σε πυρκαγιά, καθώς και η συγκριτική αξιολόγηση των ανωτέρω παραμέτρων σε άτομα που δεν είχαν εμπειρία ανάλογης φυσικής καταστροφής. Υλικό και Μέθοδος: Στη συγκεκριμένη μελέτη συμπεριλήφθησαν 174 ενήλικες, οι οποίοι ταξινομήθηκαν σε δύο ομάδες, 83 πληγέντες από πυρκαγιά που κατοικούσαν στην Αρχαία Ολυμπία, και 91 μη πληγέντες που κατοικούσαν στο Ναύπλιο, ανάλογα με την ατομική τους δήλωση στο ερωτηματολόγιο κοινωνικο-δημογραφικών στοιχείων. Το Ναύπλιο επιλέχθηκε με το σκεπτικό ότι γεωγραφικά είναι κοντά στην Αρχαία Ολυμπία και προσομοιάζει στο πολιτισμικό επίπεδο, αφενός και αφετέρου δεν είχε πληγεί από πυρκαγιές. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση της Κλίμακας PTSD Checklist Civilian Version (PCL) (Weathers, Litz, Huska & Keane, 1994), της Κλίμακας Ψυχοπαθολογίας (SCL-90) (Derogatis, 1977) και το Ερωτηματολόγιο Επιθετικότητας και Κατεύθυνσης της Επιθετικότητας (HDHQ)(Caine et al., 1967). Αποτελέσματα: Υψηλότερα επίπεδα μετατραυματικού στρες καθώς και μία τάση για εξωστρεφή εχθρότητα διαπιστώθηκαν στους συμμετέχοντες που είχαν την εμπειρία πυρκαγιάς. Στη συγκεκριμένη ομάδα δεν ανιχνεύθηκαν υψηλότερα επίπεδα στις διαστάσεις της ψυχοπαθολογίας με εξαίρεση την υποκλίμακα της κατάθλιψης. Όσον αφορά στους κοινωνικό-δημογραφικούς παράγοντες παρατηρήθηκε συσχέτιση της ηλικίας και του φύλου με το μετατραυματικό στρες, τη ψυχοπαθολογία και την εχθρότητα, με την ηλικιακή ομάδα 40-59 καθώς και το γυναικείο φύλο να αποτελούν την ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Συμπεράσματα: Τα ανωτέρω ευρήματα κατέδειξαν την πολυδιάστατη επίδραση των φυσικών καταστροφών στην ψυχολογία της πληγείσας ομάδας πληθυσμού. Η διερεύνηση της έκτασης των παραγόντων κινδύνου που μεσολαβούν στην ανάπτυξη του μετατραυματικού στρες και των συναφών διαταραχών αποτελούσε και θα αποτελεί αντικείμενο ευρύτερων ερευνητικών διαχρονικών μελετών.

Share: